โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนดำเนินการโดยองค์กรการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองจากรัฐบาลนานาชาติ