นักเรียนแลกเปลี่ยน

เปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกัน เป็นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา เรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นในโรงเรียน