โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ เข้าร่วมโครงการโดยผ่านกระบวนการทดสอบจากทาง Engenius International และองค์กรปลายทาง เพื่อได้รับโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน และเข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนมัธยมจะได้เข้าเรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนมัธยมในต่างประเทศ และได้เรียนรู้การดำรงชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานของโครงการซึ่งจะถือเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโดยชอบธรรมระหว่างที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับการดูแลประสานงานจากผู้ประสานงานโครงการในต่างประเทศตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (หรือประมาณ 10 เดือน)

ระยะเวลาโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – มิถุนายน 2564 แบ่งเป็น 2 ประเภท  ดังนี้

1.1 นักเรียนแลกเปลี่ยน USA กลุ่ม 1 (ทุนวีซ่า J-1)

 • พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวอเมริกันที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี
 • นักเรียนปลกเปลี่ยนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่สามารถเลือกรัฐหรือโฮสต์ได้)
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนจะถือวีซ่า J-1 (Exchange Visitor Visa)
 • องค์กรอุปถัมภ์ในสหรัฐอเมริกา จะเป็นผู้จัดหาโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่นักเรียนทุน

** โครงการทุน J-1 Visa ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครที่สอบได้ 120 ลำดับแรกเท่านั้น **

1.2 นักเรียนแลกเปลี่ยน USA กลุ่ม 3 (วีซ่า F-1 แลกเปลี่ยนหรือเลือกศึกษาต่อ) 

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทโครงการ F-1 Exchange Visitor Visa สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต้องการศึกษาต่อหรือนักเรียนที่ต้องการเลือกโรงเรียน นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียน เมือง หรือรัฐได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อกำหนดของแต่ละโรงเรียน

ค่าธรรมเนียมฯ ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้

 • ค่าดําเนินการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์ ผู้ประสานงานประจําท้องถิ่น ดูแลและให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
 • การติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการฯ
 • การจัดปฐมนิเทศและค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาก่อนการเดินทาง
 • การให้ข้อมูลเรื่องการเดินทางและตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ (International) และ ภายในประเทศ (Domestic)
 • ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการการทําวีซ่า และค่า SEVIS

ค่าธรรมเนียมฯ ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้

 • ค่าเล่าเรียนในกรณีที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชน หรือกรณีเลือกรัฐ เลือกโซน
 • ค่าแปลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ เดือนละประมาณ 300 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การเรียนพิเศษคอร์สภาษาอังกฤษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าชุดนักเรียน

หมายเหตุ: โปรดอ่านเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการโดยละเอียดและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม โทร.02-117-4742