โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – มิถุนายน 2564 แบ่งเป็น 3 ประเภท  ดังนี้

1.1 USA กลุ่ม 1 (ทุนวีซ่า J-1 แลกเปลี่ยน)

 • พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวอเมริกันที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี
 • นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่สามารถเลือกรัฐหรือโฮสต์ได้)
 • นักเรียนจะถือวีซ่า J-1 (Exchange Visitor Visa)
 • องค์กรอุปถัมภ์ในสหรัฐอเมริกา จะเป็นผู้จัดหาโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่นักเรียนทุน

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทโครงการ J-1 Exchange Visitor  Visa ค่าร่วมโครงการสําหรับ 1 ปีการศึกษา 299,000 บาท (ไม่รวมค่าค่ายปฐมนิเทศ ค่าประกันสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าปฐมนิเทศและตั๋วเครื่องบิน) โดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวดดังนี้

งวดที่ 1: ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 45,000 บาท ชําระเงิน               ภายใน วันที่ 1 สิงหาคม 2562

งวดที่ 2: เงินสมทบจํานวน 154,000 บาท กําหนดชําระเงิน                      ภายใน วันที่ 1 ตุลาคม  2562

งวดที่ 3: เงินสมทบจํานวน 100,000 บาท กําหนดชําระเงิน                     ภายใน วันที่ 1 ธันวาคม 2562

งวดที่ 4: ค่าค่ายปฐมนิเทศ ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (SEVIS) และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 120,000 บาท ชําระภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2563

(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)

** โครงการทุนบางส่วน J-1 Visa ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครที่สอบได้ 115 ลำดับแรกเท่านั้น **

1.2 USA กลุ่ม 2 (ทุนวีซ่า J-1 แลกเปลี่ยนภาคสมทบ) ค่าร่วมโครงการสําหรับ 1 ปีการศึกษา 329,000 บาท  (ไม่รวมค่าค่ายปฐมนิเทศ ค่าประกันสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าปฐมนิเทศและตั๋วเครื่องบิน) โดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวดดังนี้

งวดที่ 1: ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 45,000 บาท ชําระเงิน               ภายใน วันที่ 1 สิงหาคม 2562

งวดที่ 2: เงินสมทบจํานวน 155,000 บาท กําหนดชําระเงิน                      ภายใน วันที่ 1 ตุลาคม  2562

งวดที่ 3: เงินสมทบจํานวน 129,000 บาท กําหนดชําระเงิน                     ภายใน วันที่ 1 ธันวาคม 2562

งวดที่ 4: ค่าค่ายปฐมนิเทศ ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (SEVIS) และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 120,000 บาท ชําระภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2563 (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)

1.3 USA กลุ่ม 3 (วีซ่า F-1 แลกเปลี่ยนหรือเลือกศึกษาต่อ) ค่าร่วมโครงการสําหรับ 1 ปีการศึกษา 690,000 บาท

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทโครงการ F-1 Exchange Visitor Visa สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต้องการศึกษาต่อหรือนักเรียนที่ต้องการเลือกโรงเรียน นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียน เมือง หรือรัฐได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อกำหนดของแต่ละโรงเรียน ค่าร่วมโครงการสําหรับ 1 ปีการศึกษา เริ่มต้น  690,000 บาท (ไม่รวมค่าค่ายปฐมนิเทศ ค่าประกันสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าปฐมนิเทศและตั๋วเครื่องบิน) โดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1: ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 100,000 บาท ชําระเงิน               ภายใน วันที่ 1 สิงหาคม 2562

งวดที่ 2: เงินสมทบจํานวน 400,000 บาท กําหนดชําระเงิน                       ภายใน วันที่ 1 ตุลาคม  2562

งวดที่ 3: เงินสมทบจํานวน 190,000 บาท กําหนดชําระเงิน                        ภายใน วันที่ 1 ธันวาคม 2562

งวดที่ 4: ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (SEVIS) และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 120,000 บาท ชําระภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2563  (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)

ค่าธรรมเนียมฯ ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้

 • ค่าดําเนินการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์ ผู้ประสานงานประจําท้องถิ่น ดูแลและให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
 • การติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการฯ
 • การจัดปฐมนิเทศและค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาก่อนการเดินทาง
 • การให้ข้อมูลเรื่องการเดินทางและตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ (International) และ ภายในประเทศ (Domestic)
 • ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการการทําวีซ่า และค่า SEVIS

ค่าธรรมเนียมฯ ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้

 • ค่าเล่าเรียนในกรณีที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชน หรือกรณีเลือกรัฐ เลือกโซน
 • ค่าแปลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ เดือนละประมาณ 300 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การเรียนพิเศษคอร์สภาษาอังกฤษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าชุดนักเรียน

หมายเหตุ: โปรดอ่านเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการโดยละเอียดและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม โทร.02-117-4742