โครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา อเมริกา สำหรับน้องๆที่มีอายุ 15 – 18 ปี

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ( นักเรียนแลกเปลี่ยน ) 1 ปีการศึกษาหรือประมาณ 10 – 11 เดือน (High School Academic Year Program) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทูต (หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ นักเรียนแลกเปลี่ยน )ได้เดินทางไปศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศอุปถัมภ์และพํานักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดียิ่ง นอกจากนั้นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนจะมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศอุปถัมภ์อย่างใกล้ชิด ได้เรียนรู้ทักษะประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศและยังจะได้ทําหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมโลกอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International

  1. มีอายุระหว่าง 15 ปีและไม่เกิน 18 ปี 6 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
  2. ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า (ไม่รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาแล้ว)
  3. มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 5 ขึ้นไป
  4. สอบได้เกรดเฉลี่ย 5 และเกรด C ขึ้นไป ใน 5 วิชาหลักคือภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย
  5. มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและได้คะแนนสอบตามที่โครงการกำหนด
  6. มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในโครงการที่เข้าร่วม
  7. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
  8. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอุปถัมภ์พร้อมเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน ได้ ที่นี่

หากสนใจสมัครสอบ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม อื่นๆ โทร 02-117-4742, 02-214-3616