โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์

ระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม 2563 – ตุลาคม 2563

ค่าร่วมโครงการสําหรับ 1ปีการศึกษา 559,000 บาท

(ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าปฐมนิเทศและตั๋วเครื่องบิน) โดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวดดังนี้

งวดที่ 1: ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 159,000 บาท ชําระเงิน               ภายใน วันที่ 1 สิงหาคม 2562

งวดที่ 2: เงินสมทบจํานวน 200,000 บาท กําหนดชําระเงิน               ภายใน วันที่ 1 ตุลาคม  2562

งวดที่ 3: เงินสมทบจํานวน 200,000 บาท กําหนดชําระเงิน               ภายใน วันที่ 1 ธันวาคม 2562

งวดที่ 4: ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (SEVIS) และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 120,000 บาท ชําระภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2563

(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)

หมายเหตุ: นักเรียนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของค่าชุดนักเรียนและค่ามัดจำหนังสือ เมื่อเข้าเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ รวมประมาณ 50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมฯ ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้

  • ค่าดําเนินการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์ ผู้ประสานงานประจําท้องถิ่น ดูแลและให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
  • การติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการฯ
  • การจัดปฐมนิเทศและค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาก่อนการเดินทาง
  • การให้ข้อมูลเรื่องการเดินทางและตั๋วเครื่องบิน
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ (International) และ ภายในประเทศ (Domestic)
  • ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการการทําวีซ่า และค่า SEVIS

ค่าธรรมเนียมฯ ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้

  • ค่าเล่าเรียนในกรณีที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชน หรือกรณีเลือกรัฐ เลือกโซน
  • ค่าแปลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ เดือนละประมาณ 300 ดอลล่าร์สหรัฐ
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การเรียนพิเศษคอร์สภาษาอังกฤษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าชุดนักเรียน

หมายเหตุ: โปรดอ่านเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการโดยละเอียดและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม