Engenius International Exchange Program

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆในโครงการ รุ่นที่ 3 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
ประจำปี 2020 – 2021 (พ.ศ.2563 – 2564)

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษาหรือประมาณ 10 – 11 เดือน (High School Academic Year Program) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทูต ได้เดินทางไปศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศอุปถัมภ์และพํานักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดียิ่ง นอกจากนั้นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนจะมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศอุปถัมภ์อย่างใกล้ชิด ได้เรียนรู้ทักษะประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศและยังจะได้ทําหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมโลกอีกด้วย

ทั้งนี้โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติในปีการศึกษาปี พ.ศ. 2562 – 2563 นั้นถือเป็นโครงการแลกเปลี่ยนฯรุ่นที่ 3 ทางโครงการฯจึงได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ โดยจำแนกทุนออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้

 • ทุนเต็มจำนวน    ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่า 450,000 บาท จำนวน    1 ทุน
 • ทุนการศึกษาบางส่วน ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่า 225,000 บาท จำนวน    2 ทุน
 • ทุนการศึกษาบางส่วน ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่า 112,500 บาท จำนวน    2 ทุน
 • ทุนการศึกษาบางส่วน ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่า   30,000 บาท จำนวน 120 ทุน
 • ทุนบุตรครู ประเทศสหรัฐอเมริกา     มูลค่า   30,000  บาท          จำนวน  30 ทุน

และประเทศอื่นๆในโครงการ

ทางโครงการหวังว่าการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันนี้จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี สร้างความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างความมั่นใจ พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ความคิด และทัศนคติที่ดีสำหรับเยาวชน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาต่อไปในอนาคต นักเรียนจะได้เรียนรู้มุมมองความคิด วิถีชีวิตของคนอเมริกันและประเทศอื่นๆ รวมถึงได้มีโอกาสพัฒนา ทักษะทางภาษาจากสภาพแวดล้อมจริงและสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อํานวยผลให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ลักษณะของโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International

 1. โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International เป็นลักษณะทุนเต็มจำนวนและทุนสมทบโดยทางโครงการสมทบทุนให้บางส่วน
 2. นักเรียนจะได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในโครงการ
 3. ให้นักเรียนได้เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนในเมืองต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในโครงการเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา หรือประมาณ 10 – 11 เดือน
 4. นักเรียนจะได้เรียนและร่วมทำกิจกรรมในโรงเรียนเสมือนเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาคนหนึ่งของโรงเรียนอุปถัมภ์
 5. นักเรียนจะได้ใบประเมินผลการเรียนจากโรงเรียนอุปถัมภ์เมื่อจบโครงการ
 6. นักเรียนแลกเปลี่ยนฯ สามารถเทียบโอนชั้นเรียนได้ โดยการนําผลการเรียนหรือผลการประเมินจากโรงเรียนอุปถัมภ์มาดําเนินการเทียบโอนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนต้นสังกัด (ทั้งนี้การเทียบโอนชั้นเรียน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและนโยบายของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดด้วย)
 7. นักเรียนจะได้รับการอุปถัมภ์เสมือนสมาชิกของคนหนึ่งของครอบครัวอุปถัมภ์
 8. โครงการ ฯ จะจัดให้มีค่ายปฐมนิเทศนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนฯในประเทศก่อนการเดินทางไปยังประเทศอุปถัมภ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 15 ปีและไม่เกิน 18 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
 2. ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า  มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.0 ขึ้นไป
 3. มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและได้คะแนนสอบตามที่โครงการกำหนด
 4. มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
 5. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
 6. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในโครงการ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

กำหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. (2 ชั่วโมง)

สถานที่สอบ       ส่วนกลาง อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่างจังหวัด ณ ศูนย์สอบประจําโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-117-4742

วิชาสอบ

 1. ข้อสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษ Grammar, Reading Comprehension 80 ข้อ 80 คะแนน
 2. ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาอังกฤษ 1 ข้อ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน

ประกาศผลสอบ วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

การลงทะเบียน

 • นักเรียนภาคสมทบ และประเทศอื่นๆ ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
 • นักเรียนที่สอบติด 120 ลำดับแรก จะได้รับสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนเต็มจำนวนและบางส่วน โดยจะต้องลงทะเบียนรายงานตัวภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เพื่อเข้าร่วมค่าย E-Camp เพื่อคัดเลือกและสัมภาษณ์ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ในวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อคน

*หมายเหตุ: นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมค่าย E-Camp จะมีสิทธิ์ได้รับทุนบางส่วนมูลค่า 30,000 บาทเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 – 2564