Engenius International Short Exchange Program

โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะสั้น รุ่นที่ 7

ณ เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ณ เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกันและทัดเทียมกับนานาชาติ โดยการสอบคัดเลือกเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเวลา 3 – 5 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส, สหรัฐอเมริกา, และนิวซีแลนด์ เดินทางระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายน2563 โดยผู้สอบผ่านและรายงานตัวเข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 1. กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออาชีวะและอุดมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 10-24 ปี
 2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ
 3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์หรือถูกพักการเรียน
 4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับปานกลางถึงดี
 5. มีความพร้อมที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกาหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯได้

กำหนดการสอบ ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562

เอกสารประกอบการสมัครโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแน

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ของผู้สมัคร
 2. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบโครงการละ 250 บาท โดยชำระผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์  ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ เลขที่บัญชี 502-273-1475
 3. สำเนาผลการเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน

วิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านศูนย์สอบต่างจังหวัด พร้อมส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียน หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศูนย์ประสานงานสอบของเอ็นจีเนียส สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.engenius.co.th
 2. กรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ที่ www.engenius.co.th สามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์ของโครงการ

วันสอบ   วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ    

 1. ห้อง 301 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ศูนย์สอบประจาจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ
 3. สอบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ www.engenius.co.th

วิชาสอบ

 1. ข้อสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษ Grammar, Reading Comprehension 100 ข้อ 100 คะแนน
 2. นักเรียนที่สอบผ่าน ติดอันดับ 1-5 ในแต่ละประเทศ จะต้องเข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการโครงการอีกคร้ัง

ประกาศผลสอบ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ทาง Facebook: Engenius International, เว็บไซต์ www.engeniusinternational.com , www.engenius.co.th และแจ้งผลสอบทาง e-mail

Add friend

Share