Engenius International Short Exchange Program
เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์

ครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมประเทศนิวซีแลนด์เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จะได้เข้าเรียนในช้ันเรียนท่ีโรงเรียน Kenakena Primary School ซ่ึงเป็นโรงเรียนชื่อดังชานเมือง Wellington ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ซง่ึ อยู่ทางเกาะเหนือ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติใดๆ โรงเรียน Kenakena Primary School มีจานวนนักเรียนต่อห้องน้อยซึ่งเหมาะแก่การเรียนรู้และท่ีนี่เน้นการกิจกรรมกลุ่ม เรียนร่วมชั้นกับ นักเรียนชาวนวิซีแลนด์และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิล่ีชาวนิวซีแลนด์ครอบครัวละ2–3คนและ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาน้ัน นักเรียนจะได้เข้าร่วมเรียนโรงเรียน Kapiti College ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมช่ือดังชานเมือง Wellington เช่นกัน โดยเรียนร่วมชั้นกับ นักเรียนชาวท้องถิ่นนิวซแี ลนด์ และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ชาวนิวซีแลนด์ครอบครัวละ 2 – 3 คน เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนอกเหนือจากห้องเรียน

NEW ZEALAND CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 3 สัปดาห์ รับจานวน 100 ลาดับ โดยท่ัวไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาทต่อคนผู้ ที่สอบผ่านเกณฑ์ข้ันต่าและจัดลาดับอยู่ใน 100ลาดับจะมีค่าใช้จ่ายลดหล่ันตามลาดับ ดังนี้

 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 1 เยาวชนได้รับทุนฟรีเต็มจำนวน + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม (ดูจากหัวข้อกำหนดการทั่วไป)
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 2 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 49,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 3 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 59,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 4-5 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 69,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 6-10 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 79,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 11-20 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 85,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 21-35 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 89,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 36-70 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 95,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 71-100 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 99,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม

กำหนดการทั่วไป

 1. ทุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้สอบผ่านจะได้รับเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวแล้ว
 2. ทุนและค่าใช้จ่ายลดหลั่นต่างๆ รวมอาหาร ท่ีพัก ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป – กลับ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ภาษีสนามบิน วีซ่า และค่าเบี้ยประกันภัย การเดินทางทางอากาศ ค่าธรรมเนียมน้ามัน (อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรียกเก็บ)
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังน้ี 1.ค่าเส้ือและหมวกเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000 บาท 2.ค่าลงทะเบียนนักเรียนแลกเปลี่ยน 5,000 บาท 3.ค่าวี ซ่า/ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ 9,000 บาท 4.ค่าธรรมเนียมภาษี 5,000 บาท (ค่าภาษีสนามบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของการท่าอากาศยานแห่งประเทศ ไทย) 5.ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 3,000 บาท 6.ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศเรียกเก็บโดยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ามัน 15,000 บาท 7.ค่า ปฐมนิเทศ 3,000 บาท
 4. การปฐมนิเทศ ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ พร้อมกับผู้ผ่านการคัดเลือกคนอ่ืนๆ ตามสถานที่ท่ีทางโครงการฯ กาหนด เพื่อรับทราบในเร่ืองการเตรียม ตัวการเดินทางไปต่างประเทศ และการทากิจกรรมกลุ่มโดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 3,000 บาท รายละเอียดข้ันตอนต่างๆ จะแจ้งให้ทราบเป็นลาดับต่อไป
 5. ในกรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ได้รับทุนเต็มจานวน ต้องเสียค่าใช้จ่ายสมทบในการไปศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ และออสเตรเลีย เป็นจานวน ตามที่โครงการฯ กาหนดไว้เป็นลาดับโดยลาดับท่ีสอบได้จะมาจากผลการสอบข้อเขียน และข้อสอบวัดความพร้อม (สัมภาษณ์) ของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเทียบกับผู้อื่น โดย โครงการฯมีสิทธิ์เป็นผู้ตัดสินให้คะแนนเป็นที่สิ้นสุด
 6. ทุนและค่าใช้จ่ายลดหลั่นต่างๆ ที่ทางโครงการฯ ได้จัดสรรไม่สามารถขอรับเป็นเงินสด หากผู้สอบได้ในลาดับต่างๆ ไม่รายงานตัวภายในกาหนดเวลารายงานตัว ถือว่า ผู้สอบได้สละสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ และทางโครงการไม่มีนโยบายเลื่อนลาดับผู้เข้าสอบขึ้นมาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 7. ในกรณีพบว่าผู้สมัครสอบไม่เข้าใจหลักการของโครงการฯ หรือมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการฯแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โครงการฯ ขอสงวน สิทธิในการไม่รับรายงานตัวเข้าร่วมโครงการฯ
 8. การชาระค่าใช้จ่ายแบ่งชาระเป็น 3 งวด โครงการฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร
 9. ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ียืนยันการเดินทางแล้วทางโครงการฯ ต้องดาเนินการจัดการตามข้ันตอนระหว่างประเทศและต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากมีการสละสิทธิไม่ว่า กรณีใดๆ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันการเดินทางนั้น

NEW ZEALAND CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 3 สัปดาห์ รับจานวน 100 ลาดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาทต่อคน ผู้ ท่ีสอบผ่านเกณฑ์ข้ันต่าและจัดลาดับอยู่ใน100 ลาดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลาดับ ดังน้ี

ลำดับที่

ค่าใช้จ่ายสมทบ

ชำระงวดที่ 1

ชำระงวดที่ 2

ชำระงวดที่ 3

ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม

1

2

3

4-5

6-10

11-20

21-35

36-70

71-100

49,900

59,900

69,900

79,900

85,900

89,900

95,900

99,900

ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,900

40,900

50,900

60,900

66,900

70,900

76,900

80,900

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

 1. ค่าเสื้อและหมวกเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000 บาท

 2. ค่าลงทะเบียนนักเรียนแลกเปลี่ยน 5,000 บาท

 3. ค่าวีซ่า/ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ 9,000 บาท

 4. ค่าธรรมเนียมภาษี 5,000 บาท (ค่าภาษีสนามบินอาจเปลี่ยน
  แปลงได้ตามประกาศของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย)

 5. ค่าประกัน 3,000 บาท

 6. ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศเรียกเก็บโดยสาย

  การบินและค่าธรรมเนียมน้ามัน 15,000 บาท

 7. ค่าปฐมนิเทศ 3,000 บาท

รวม 41,000 บาท

สมัครออนไลน์

ตารางกิจกรรม