Engenius International Short Exchange Program
เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมประเทศนิวซีแลนด์เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียน Kenakena Primary School ซึ่งเป็นโรงเรียนชื่อดังชานเมือง Wellington ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ อยู่ทางเกาะเหนือ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติใดๆ โรงเรียน Kenakena Primary School มีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อยซึ่งเหมาะแก่การเรียนรู้และที่นี่เน้นการกิจกรรมกลุ่ม เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ชาวนิวซีแลนด์ครอบครัวละ 2–3 คน และ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษานั้น นักเรียนจะได้เข้าร่วมเรียนโรงเรียน Kapiti College ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมชื่อดังชานเมือง Wellington เช่นกัน โดยเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวท้องถิ่นนิวซีแลนด์ และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ชาวนิวซีแลนด์ครอบครัวละ 2 – 3 คน เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมนอกเหนือจากห้องเรียน

NEW ZEALAND CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 3 สัปดาห์ รับจำนวน 100 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาทต่อคนผู้ ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่าและจัดลำดับอยู่ใน 100 ลำดับจะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลำดับดังนี้

 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 1 เยาวชนได้รับทุนฟรีเต็มจำนวน + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม (ดูจากหัวข้อกำหนดการทั่วไป)
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 2 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 49,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 3 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 59,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 4-5 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 69,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 6-10 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 79,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 11-20 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 85,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 21-35 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 89,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 36-70 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 95,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 71-100 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 99,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม

กำหนดการทั่วไป

 1. ทุน และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้สอบผ่านจะได้รับเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวแล้ว
 2. ทุน และค่าใช้จ่ายลดหลั่นต่างๆ รวมอาหาร ที่พัก ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ภาษีสนามบิน วีซ่า และค่าเบี้ยประกันภัย การเดินทางทางอากาศ ค่าธรรมเนียมน้ำมัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรียกเก็บ)
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้
  1. ค่าเสื้อและหมวกเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000 บาท
  2. ค่าลงทะเบียนนักเรียนแลกเปลี่ยน 5,000 บาท
  3. ค่าวีซ่า/ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ 9,000 บาท
  4. ค่าธรรมเนียมภาษี 5,000 บาท (ค่าภาษีสนามบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของการท่าอากาศยานแห่งประเทศ ไทย)
  5. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 3,000 บาท
  6. ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศเรียกเก็บโดยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ามัน 15,000 บาท
  7. ค่าปฐมนิเทศ 3,000 บาท
 4. การปฐมนิเทศ ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ พร้อมกับผู้ผ่านการคัดเลือกคนอื่นๆ ตามสถานที่ที่ทางโครงการฯ กำหนด เพื่อรับทราบในเรื่องการเตรียมตัวการเดินทางไปต่างประเทศ และการทำกิจกรรมกลุ่มโดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 3,000 บาท รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ จะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป
 5. ในกรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ได้รับทุนเต็มจำนวน ต้องเสียค่าใช้จ่ายสมทบในการไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย เป็นจำนวนตามที่โครงการฯกำหนดไว้เป็นลำดับโดยลำดับที่สอบได้จะมาจากผลการสอบข้อเขียน และข้อสอบวัดความพร้อม (สัมภาษณ์) ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเทียบกับผู้อื่น โดยโครงการฯมีสิทธิ์เป็นผู้ตัดสินให้คะแนนเป็นที่สิ้นสุด
 6. ทุนและค่าใช้จ่ายลดหลั่นต่างๆ ที่ทางโครงการฯ ได้จัดสรรไม่สามารถขอรับเป็นเงินสด หากผู้สอบได้ในลำดับต่างๆ ไม่รายงานตัวภายในกำหนดเวลารายงานตัว ถือว่าผู้สอบได้สละสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ และทางโครงการไม่มีนโยบายเลื่อนลำดับผู้เข้าสอบขึ้นมาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 7. ในกรณีพบว่าผู้สมัครสอบไม่เข้าใจหลักการของโครงการฯ หรือมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการฯแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โครงการฯขอสงวนสิทธิในการไม่รับรายงานตัวเข้าร่วมโครงการฯ
 8. การชำระค่าใช้จ่ายแบ่งชำระเป็น 3 งวด โครงการฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร
 9. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันการเดินทางแล้วทางโครงการฯ ต้องดำเนินการจัดการตามขั้นตอนระหว่างประเทศและต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากมีการสละสิทธิไม่ว่า กรณีใดๆ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันการเดินทางนั้น

NEW ZEALAND CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 3 สัปดาห์ รับจานวน 100 ลาดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาทต่อคน ผู้ท่ีสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่าและจัดลาดับอยู่ใน100 ลาดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลาดับ ดังน้ี

ลำดับที่

ค่าใช้จ่ายสมทบ

ชำระงวดที่ 1

ชำระงวดที่ 2

ชำระงวดที่ 3

ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม

1

2

3

4-5

6-10

11-20

21-35

36-70

71-100

49,900

59,900

69,900

79,900

85,900

89,900

95,900

99,900

ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,900

40,900

50,900

60,900

66,900

70,900

76,900

80,900

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

 1. ค่าเสื้อและหมวกเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000 บาท

 2. ค่าลงทะเบียนนักเรียนแลกเปลี่ยน 5,000 บาท

 3. ค่าวีซ่า/ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ 9,000 บาท

 4. ค่าธรรมเนียมภาษี 5,000 บาท (ค่าภาษีสนามบินอาจเปลี่ยน
  แปลงได้ตามประกาศของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย)

 5. ค่าประกัน 3,000 บาท

 6. ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศเรียกเก็บโดยสาย

  การบินและค่าธรรมเนียมน้ามัน 15,000 บาท

 7. ค่าปฐมนิเทศ 3,000 บาท

รวม 41,000 บาท

สมัครออนไลน์

ตารางกิจกรรม