Engenius International Short Exchange Program
กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ และกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศษ 5 สัปดาห์

ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาโครงการ 219,900 บาท

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 14 – 24 ปีขึ้นไป ได้เข้าร่วมเรียนในโรงเรียนประจาสหศึกษาช้ันนาที่มีชื่อเสียงในเมืองเฮสติ้ง ซึ่งนักเรียนจะได้พักหอพักของโรงเรียน ปลอดภัย เรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นชาวอังกฤษ ห้องเรียนขนาดเล็ก นักเรียนจะได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลจากอาจารย์ เน้นเรื่องมารยาทขนบธรรมเนียมท่ีดีตาม แบบฉบับอังกฤษ สภาพแวดล้อมดี รายล้อมไปด้วยต้นไม้ ธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การเรียน และสิ่งอานวยความสะดวกในห้องเรียนได้รับการปรับปรุงและเพิ่มเติมอย่าง สม่าเสมอ นอกจากนี้ยังได้เข้าเรียนที่สถาบันสอนภาษา Sprachcaffe ที่มีชื่อเสียงในทางตะวันตกของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และจุดเด่นคือได้เรียนภาษาอังกฤษกับ อาจารย์เจ้าของภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมกับโปรแกรมทัศนศึกษาในกรุงลอนดอน เย่ียมชมเมืองออกซ์ฟอร์ด (Oxford) เมืองสวยงามเเห่งการศึกษา อังกฤษ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ท่ีสุดในโลก น้องๆจะพักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอังกฤษที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง และ พักบ้านละ 2 – 3 คน นอกจากนี้จะได้เข้าชั้นเรียนและทัศนศึกษาที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสด้วย

สมัครออนไลน์

ตารางกิจกรรม