Engenius International Short Exchange Program
ประเทศอังกฤษ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 14 – 24 ปีขึ้นไป และจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในสถาบันสอนภาษา Sprachcaffe ที่มีชื่อเสียงในทางตะวันตกของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี เป็นต้น น้องๆจะพักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอังกฤษที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง และพักบ้านละ 2 คน สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศอังกฤษช่วงเดือนตุลาคมน้องๆจะเรียนที่ประเทศอังกฤษเท่านั้น (โครงการประเทศอังกฤษ+ฝรั่งเศสจะเปิดรับในช่วงเดือนเมษายนเท่านั้น)

UNITED KINGDOM CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 2 สัปดาห์ รับจำนวน 100 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 150,000 บาทต่อคน ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดลําดับอยู่ใน100 ลําดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลําดับ ดังนี้

 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 1 เยาวชนได้รับทุนฟรีเต็มจำนวน + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม (ดูจากหัวข้อกำหนดการทั่วไป)
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 2 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 39,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 3 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 49,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 4-5 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 59,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 6-10 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 69,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 11-20 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 79,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 21-35 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 85,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 36-70 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 90,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 71-100 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 95,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับมอบใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนต่างประเทศที่เยาวชนไปทำกิจกรรมและจากโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

กำหนดการทั่วไป

 1. ทุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้สอบผ่านจะได้รับเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวแล้ว
 2. ทุนและค่าใช้จ่ายลดหลั่นต่างๆ รวมอาหาร ที่พัก ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ภาษีสนามบิน วีซ่า และค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศเรียกเก็บโดยสายการบินประมาณ 1,500 บาท ค่าธรรมเนียมน้ำมันประมาณ 7,500 – 9,500 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรียกเก็บ)
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม ดังนี้
  1.) ค่าเสื้อเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล 300 บาท
  2.) ค่าวีซ่า/ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 6,700 บาท
  3.) ค่าธรรมเนียมภาษี 5,000 บาท (ค่าภาษีสนามบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย)
  4.) ค่าประกัน 2,000 บาท
  5.) ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศเรียกเก็บโดยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน 9,000 บาท
  6.) ค่าปฐมนิเทศ 2,000 บาท
 4. การปฐมนิเทศ ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ พร้อมกับผู้ผ่านการคัดเลือกคนอื่นๆ ตามสถานที่ที่ทางโครงการฯ กำหนด เพื่อรับทราบในเรื่องการเตรียมตัวการเดินทางไปต่างประเทศ และการทำกิจกรรมกลุ่มโดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 2,000 บาท รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ จะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป
 5. ในกรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ได้รับทุนเต็มจำนวน ต้องเสียค่าใช้จ่ายสมทบในการไปศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ และ ออสเตรเลีย เป็นจำนวนตามที่โครงการฯ กำหนดไว้เป็นลำดับโดยลำดับที่สอบได้จะมาจากผลการสอบข้อเขียน และข้อสอบวัดความพร้อม (สัมภาษณ์) ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเทียบกับผู้อื่น โดยโครงการฯมีสิทธิ์เป็นผู้ตัดสินให้คะแนนเป็นที่สิ้นสุด
 6. ทุนและค่าใช้จ่ายลดหลั่นต่างๆ ที่ทางโครงการฯ ได้จัดสรรไม่สามารถขอรับเป็นเงินสด หากผู้สอบได้ในลำดับต่างๆ ไม่รายงานตัวภายในกำหนดเวลารายงานตัว ถือว่าผู้สอบได้สละสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ และทางโครงการไม่มีนโยยายเลื่อนลำดับผู้เข้าสอบขึ้นมาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 7. ในกรณีพบว่าผู้สมัครสอบไม่เข้าใจหลักการของโครงการฯ หรือมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการฯแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับรายงานตัวเข้าร่วมโครงการฯ
 8. การชำระค่าใช้จ่ายแบ่งชำระเป็น 3 งวด โครงการฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร
 9. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันการเดินทางแล้วทางโครงการฯ ต้องดำเนินการจัดการตามขั้นตอนระหว่างประเทศและต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากมีการสละสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันการเดินทางนั้น

UNITED KINGDOM CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 2 สัปดาห์ รับจำนวน 100 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 150,000 บาทต่อคน ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดลําดับอยู่ใน 100 ลําดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลําดับ ดังนี้

ลำดับที่

ค่าใช้จ่ายสมทบ

ชำระงวดที่ 1

ชำระงวดที่ 2

ชำระงวดที่ 3

ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม

1

2

3

4-5

6-10

11-20

21-35

36-70

71-100

39,900

49,900

59,900

69,900

79,900

85,900

90,900

95,900

ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

35,900

45,900

55,900

65,900

75,900

81,900

85,900

91,900

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

 1. ค่าเสื้อเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล 300 บาท    

 2. ค่าวีซ่า/ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 6,700 บาท

 3. ค่าธรรมเนียมภาษี 5,000 บาท

 4. ค่าประกัน 2,000 บาท

 5. ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศเรียกเก็บ
  โดยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน
   9,000 บาท

 6. ค่าปฐมนิเทศ 2,000 บาท

รวม 26,000 บาท

 • ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์และชำระงวดที่ 1: ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
 • ชำระงวดที่ 2 + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม: ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
 • ชำระงวดที่ 3: ภายในวันที่ 27 กันยายน 2562
สมัครออนไลน์

โปรแกรมทัศนศึกษา

พิเศษทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ของ London อาทิเช่น London Eye, Hyde Park, Buckingham Palace, แวะย่านช๊อปปิ้งชื่อดัง อย่าง Harrods เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดัง Madam Tussauds, เที่ยวชม Oxford และ Cambridge มหาวิทยาลัยชื่อดัง พร้อมไฮไลท์สุดพิเศษ ณ สตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์
Harry Potter

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

• ค่แปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

• ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด

• ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

• ค่าบัตรโดยสารรถประจำทาง และรถไฟ

• ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าที่ศูนย์อื่นนอกเหนือจากศูนย์กรุงเทพ

ตารางกิจกรรม

รายละเอียดการเดินทาง

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม  2562 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม  2562 เดินทางถึงสนามบินลอนดอน Heathrow หรือ Gatwick Airport

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม  2562 ออกเดินทางจากสนามบินลอนดอน Heathrow หรือ Gatwick Airport บินตรงสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม  2562 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ