Engenius International USA Short Exchange Program
เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 4 สัปดาห์

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงรวมทั้งเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมของอเมริกาเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถ่ิน ณ เมือง ลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 4 วันเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยเรียนร่วมชั้นหลากหลายเช้ือชาติ พร้อมพักร่วมกับโฮสต์แฟมิ ล่ีชาวอเมริกันที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในย่านท่ีมีความปลอดภัยสูง และพักบ้านละ 2 – 3 คน นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดหาประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกด้วย

UNITED STATES CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รับจานวน 100 ลาดับ โดยท่ัวไปผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาทต่อคนผู้ท่ี สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่าและจัดลาดับอยู่ใน100ลาดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลาดับดังนี้

 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลาดับที่ 1 เยาวชนได้รับทุนฟรีเต็มจานวน + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม (ดูจากหัวข้อกาหนดการทั่วไป)
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลาดับที่ 2 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 89,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลาดับท่ี 3 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 99,900 บาท+ ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลาดับที่ 4 -5 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 105,900 บาท+ ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลาดับที่ 6 -10 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 109,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลาดับที่ 11 – 20 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 115,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพ่ิมเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลาดับท่ี 21 – 35 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 119,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลาดับที่ 36 – 70 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 125,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลาดับที่ 71 – 100 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 129,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม

กำหนดการทั่วไป

 1. ทุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้สอบผ่านจะได้รับเมื่อปฏิบัติตามข้ันตอนการรายงานตัวแล้วฃ
 2. ทุนและค่าใช้จ่ายลดหลั่นต่างๆ รวมอาหาร ที่พัก ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ภาษีสนามบิน วีซ่า และค่าเบี้ยประกันภัย การเดินทางทางอากาศเรียกเก็บโดยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ามัน (อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรียกเก็บ)
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติมดังนี้ 1. ค่าเส้ือและหมวกเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000 บาท 2. ค่าลงทะเบียนนักเรียนแลกเปลี่ยน 5,000 บาท
 4. ค่าวีซ่า/ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ 9,000 บาท 4. ค่าธรรมเนียมภาษี 5,000 บาท (ค่าภาษีสนามบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของการท่าอากาศยาน) 5. ค่า ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 3,000 บาท 6. ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศเรียกเก็บโดยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ามัน 15,000 บาท 7. ค่าปฐมนิเทศ 3,000 บาท
 5. การปฐมนิเทศ ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ พร้อมกับผู้ผ่านการคัดเลือกคนอื่นๆ ตามสถานท่ีท่ีทางโครงการฯ กาหนด เพ่ือรับทราบในเร่ืองการเตรียม ตัวการเดินทางไปต่างประเทศ และการทากิจกรรมกลุ่มโดยมีค่าใช้จ่ายคนละ2,000 บาท รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ จะแจ้งให้ทราบเป็นลาดับต่อไป
 6. ในกรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ได้รับทุนเต็มจานวน ต้องเสียค่าใช้จ่ายสมทบในการไปศึกษา และแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ และ ออสเตรเลีย เป็น จานวนตามที่โครงการฯ กาหนดไว้เป็นลาดับโดยลาดับที่สอบได้จะมาจากผลการสอบข้อเขียน และข้อสอบวัดความพร้อม (สัมภาษณ์) ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเทียบกับ ผู้อื่น โดยโครงการฯมีสิทธิ์เป็นผู้ตัดสินให้คะแนนเป็นที่สิ้นสุด
 7. ทุนและค่าใช้จ่ายลดหล่ันต่างๆ ที่ทางโครงการฯ ได้จัดสรรไม่สามารถขอรับเป็นเงินสด หากผู้สอบได้ในลาดับต่างๆ ไม่รายงานตัวภายในกาหนดเวลารายงานตัว ถือว่า ผู้สอบได้สละสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ และทางโครงการไม่มีนโยยายเลื่อนลาดับผู้เข้าสอบขึ้นมาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 8. ในกรณีพบว่าผสู้มัครสอบไม่เข้าใจหลักการของโครงการฯหรือมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการฯแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของโครงการฯโครงการฯขอสงวน สิทธิในการไม่รับรายงานตัวเข้าร่วมโครงการฯ
 9. การชาระค่าใช้จ่ายแบ่งชาระเป็น 3 งวด โครงการฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร
 10. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันการเดินทางแล้วทางโครงการฯ ต้องดาเนินการจัดการตามข้ันตอนระหว่างประเทศและต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน ฉะน้ันหากมีการสละสิทธิไม่ ว่ากรณีใดๆ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันการเดินทางนั้น

UNITED STATES CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รับจานวน 100 ลาดับ โดยท่ัวไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาทต่อคนผู้ที่ สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่าและจัดลาดับอยู่ใน100 ลาดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหล่ันตามลาดับ ดังนี้

ลำดับที่

ค่าใช้จ่ายสมทบ

ชำระงวดที่ 1

ชำระงวดที่ 2

ชำระงวดที่ 3

ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม

1

2

3

4-5

6-10

11-20

21-35

36-70

71-100

89,900

99,900

105,900

109,900

115,900

119,900

125,900

129,900

ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

70,900

80,900

86,900

90,900

96,900

100,900

106,900

110,900

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

 1. ค่าเสื้อและหมวกเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000 บาท

 2. ค่าลงทะเบียนนักเรียนแลกเปลี่ยน 5,000 บาท

 3. ค่าวีซ่า/ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ 9,000 บาท

 4. ค่าธรรมเนียมภาษี 5,000 บาท
  (ค่าภาษีสนามบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศ
  ของการท่าอากาศ ยานแห่งประเทศไทย)

 5. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 3,000 บาท

 6. ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศเรียกเก็บโดยสายการ
  บินและค่าธรรมเนียมน้ามัน 15,000 บาท

 7. ค่าปฐมนิเทศ 3,000 บาท

รวม 41,000 บาท

สมัครออนไลน์

โปรแกรมทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาสถานที่สาคญั ต่างๆของเมืองลอสแองเจลิส เช่น Hollywood Street, Disneyland, Universal Studio, Huntington Beach และ California State University

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

• ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด

• ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

ตารางกิจกรรม