Engenius International USA Short Exchange Program
เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 4 สัปดาห์

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงรวมทั้งเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมของอเมริกาเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น ณ เมือง ลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 4 วันเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยเรียนร่วมชั้นหลากหลายเชื้อชาติ พร้อมพักร่วมกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกันที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง และพักบ้านละ 2 – 3 คน นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดหาประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกด้วย

UNITED STATES CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รับจำนวน 100 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาท ต่อคนผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ และจัดลำดับอยู่ใน 100 ลำดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลำดับดังนี้

 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลำดับที่ 1 เยาวชนได้รับทุนฟรีเต็มจานวน + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม (ดูจากหัวข้อกำหนดการทั่วไป)
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลำดับที่ 2 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 89,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลำดับท่ี 3 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 99,900 บาท+ ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลำดับที่ 4 -5 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 105,900 บาท+ ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลำดับที่ 6 -10 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 109,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลำดับที่ 11 – 20 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 115,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลำดับที่ 21 – 35 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 119,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลำดับที่ 36 – 70 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 125,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลำดับที่ 71 – 100 เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 129,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม

กำหนดการทั่วไป

 1. ทุน และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้สอบผ่านจะได้รับเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวแล้ว
 2. ทุน และค่าใช้จ่ายลดหลั่นต่างๆ รวมอาหาร ที่พัก ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ภาษีสนามบิน วีซ่า และค่าเบี้ยประกันภัย การเดินทาง ทางอากาศเรียกเก็บโดยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน (อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรียกเก็บ)
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติมดังนี้
  1. ค่าเส้ือและหมวกเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000 บาท
  2. ค่าลงทะเบียนนักเรียนแลกเปลี่ยน 5,000 บาท
 4. ค่าวีซ่า/ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ 9,000 บาท
  1. ค่าธรรมเนียมภาษี 5,000 บาท (ค่าภาษีสนามบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของการท่าอากาศยาน)
  2. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 3,000 บาท
  3. ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศเรียกเก็บโดยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ามัน 15,000 บาท
  4. ค่าปฐมนิเทศ 3,000 บาท
 5. การปฐมนิเทศ ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ พร้อมกับผู้ผ่านการคัดเลือกคนอื่นๆ ตามสถานที่ที่ทางโครงการฯ กำหนด เพื่อรับทราบในเรื่องการเตรียม ตัวการเดินทางไปต่างประเทศ และการทากิจกรรมกลุ่มโดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 2,000 บาท รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ จะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป
 6. ในกรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ได้รับทุนเต็มจำนวน ต้องเสียค่าใช้จ่ายสมทบในการไปศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ และ ออสเตรเลีย เป็น จำนวนตามที่โครงการฯ กำหนดไว้เป็นลำดับโดยลาดับที่สอบได้จะมาจากผลการสอบข้อเขียน และข้อสอบวัดความพร้อม (สัมภาษณ์) ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเทียบกับผู้อื่นโดยโครงการฯมีสิทธิ์เป็นผู้ตัดสินให้คะแนนเป็นที่สิ้นสุด
 7. ทุน และค่าใช้จ่ายลดหล่ันต่างๆ ที่ทางโครงการฯ ได้จัดสรรไม่สามารถขอรับเป็นเงินสด หากผู้สอบได้ในลำดับต่างๆ ไม่รายงานตัวภายในกาหนดเวลารายงานตัว ถือว่าผู้สอบได้สละสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ และทางโครงการไม่มีนโยบายเลื่อนลำดับผู้เข้าสอบขึ้นมาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 8. ในกรณีพบว่าผู้สมัครสอบไม่เข้าใจหลักการของโครงการฯ หรือมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการฯแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับรายงานตัวเข้าร่วมโครงการฯ
 9. การชำระค่าใช้จ่ายแบ่งชำระเป็น 3 งวด โครงการฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร
 10. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันการเดินทางแล้วทางโครงการฯ ต้องดำเนินการจัดการตามขั้นตอนระหว่างประเทศ และต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากมีการสละสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันการเดินทางนั้น

UNITED STATES CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รับจำนวน 100 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาทต่อคนผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดลำดับอยู่ใน 100 ลำดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่

ค่าใช้จ่ายสมทบ

ชำระงวดที่ 1

ชำระงวดที่ 2

ชำระงวดที่ 3

ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม

1

2

3

4-5

6-10

11-20

21-35

36-70

71-100

89,900

99,900

105,900

109,900

115,900

119,900

125,900

129,900

ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

70,900

80,900

86,900

90,900

96,900

100,900

106,900

110,900

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

 1. ค่าเสื้อและหมวกเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000 บาท

 2. ค่าลงทะเบียนนักเรียนแลกเปลี่ยน 5,000 บาท

 3. ค่าวีซ่า/ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ 9,000 บาท

 4. ค่าธรรมเนียมภาษี 5,000 บาท
  (ค่าภาษีสนามบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศ
  ของการท่าอากาศ ยานแห่งประเทศไทย)

 5. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 3,000 บาท

 6. ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศเรียกเก็บโดยสายการ
  บินและค่าธรรมเนียมน้ามัน 15,000 บาท

 7. ค่าปฐมนิเทศ 3,000 บาท

รวม 41,000 บาท

สมัครออนไลน์

โปรแกรมทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาสถานที่สาคญั ต่างๆของเมืองลอสแองเจลิส เช่น Hollywood Street, Disneyland, Universal Studio, Huntington Beach และ California State University

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

• ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด

• ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

ตารางกิจกรรม