Engenius International Short Exchange Program

โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 2 สัปดาห์ รุ่นที่ 6

ณ เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา วันอังคาร ที่ 8 ถึง วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2652

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ วันเสาร์ ที่ 12  ถึง วันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2562

ณ เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม ถึง วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสในการศึกษาทัดเทียมกันและทัดเทียมกับนานาชาติ โดยการสอบคัดเลือกเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ เข้าร่วมโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษ, สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ เดินทางระหว่างเดือนตุลาคม 2562 โดยผู้สอบผ่านและรายงานตัวเข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

ผู้ดูแลนักเรียน

โครงการจะเรียนเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเดินทางไปกับบุตรหลานของท่าน เพื่อคอยดูแลให้คําปรึกษาแนะนําตลอดระยะเวลาในโครงการพร้อมนําบุตรหลานของท่านเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาชีวะและอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 10 – 24 ปี (ข้อสอบแยกระดับ)
 2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ
 3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
 4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับปานกลางถึงดี
 5. มีความพร้อมที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการได้

กำหนดการสอบ ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ของผู้สมัคร
 2. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบโครงการละ 200 บาท โดยชำระผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์  ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ เลขที่บัญชี 502-273-1475
 3. สำเนาผลการเรียน หรือสำเนาบัตรนักเรียน

วิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านศูนย์สอบต่างจังหวัด พร้อมส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียน หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศูนย์ประสานงานสอบของเอ็นจีเนียส สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.engenius.co.th
 2. กรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ที่ www.engenius.co.th สามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์ของโครงการ

วันสอบ   วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 .

สถานที่สอบ     ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล ชั้น13 อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือศูนย์สอบต่างจังหวัดทั่วประเทศ

วิชาสอบ

 1. ข้อสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษ Grammar, Reading Comprehension 80 ข้อ 80 คะแนน
 2. ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาอังกฤษ 1 ข้อ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน

ประกาศผลสอบ วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ทาง Facebook: Engenius International, เว็บไซต์ www.engeniusinternational.com , www.engenius.co.th และแจ้งผลสอบทาง e-mail