โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

ไปฝึกงานที่ต่างประเทศ ไปฝึกงานที่อเมริกา