การดูแลนักเรียนในระดับมาตรฐานสากล

การดูแลนักเรียนในระดับมาตราฐานสากล
ทำไมนักเรียนควรเข้าร่วมโครงการ?
โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน
โรงเรียนเอกชนและโรงเรียน VIP
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภูมิภาคอเมิรกา
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาคพื้นยุโรป
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภูมิภาคอเมิรกาใต้
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภูมิภาคเอเชีย
ระเบียบการสมัครเข้าร่วมโครงการและค่าใช้จ่าย
ศูนย์สอบทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ
สมัครสอบที่นี่

ประสบการณ์อันแสนล้ำค่าในต่างแดน

นักเรียนมัธยมชั้นม.3 – 5 จะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เพียง 1 ครั้งในชีวิตเท่านั้น

การที่นักเรียนจะเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนลได้ นักเรียนจะต้องสอบผ่านข้อสอบวัดทักษะภาษาของทางโครงการ อีกทั้งยังต้องมีระดับการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีทัศนคติที่ดี โดยสอบผ่านการสัมภาษณ์กับทางโครงการ

การดูแลนักเรียนในระดับมาตรฐานสากล

Engenius Care: การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมือง และในรัฐที่นักเรียนอาศัย และเจ้าหน้าที่ สำนักใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเจ้าหน้าที่ประสานงานในประเทศไทย

Orientation Meetings: โปรแกรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนในประเทศไทยก่อนการเดินทาง เพื่อให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเริ่มเรียนจริงในอเมริกา โดยประกอบไปด้วย

1. ค่ายคัดเลือกนักเรียนทุนและให้ข้อมูลโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคม

2. งานปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเตรียมเอกสารในช่วงเดือนตุลาคม

3. ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อเตรียมคสามพร้อมในการเดินทางในช่วงเดือนเมษายน

4. งานปฐมนิเทศงานปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางในช่วงเดือนกรกฎาคม

English Course in Thailand : หลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยทุกทักษะก่อนเดินทาง โดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆ และการเตรียมตัวเพื่อเรียนในโรงเรียนอเมริกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Insurance : ทางโครงการทุนฯ จะจัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักเรียนตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง ซึ่งประกันนี้จะเริ่มมีผลใช้ได้นับตั้งแต่นักเรียนออกเดินทางจากประเทศจนกระทั่งจบการศึกษาจากโครงการฯ ในต่างประเทศ

Student’s  Report : รายงานพัฒนาทางการเรียน และความเป็นอยู่ของนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองในเมืองไทยทราบทุกระยะของการเรียน และการใช้ชีวิตในต่างประเทศของนักเรียน

Private School / University Placement Service: โปรแกรมการสมัครเรียนต่อเนื่อง ให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโครงการและต้องการเรียนต่อในโรงเรียนมัธยม และทุนการศึกษาบางส่วนให้กับนักเรียนที่สมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการเรียนในทุกประเทศทั้งอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และแคนาดา

Further Study in Thailand : โปรแกรมการเทียบโอนเกรดเพื่อให้นักเรียนที่จบจากโครงการได้เรียนต่อเนื่องในระดับชั้นที่สูงขึ้นเมื่อกลับมาเรียนในประเทศไทย โดยใช้หลักการและกฎระเบียบของการเทียบชั้น เทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการประจำประเทศไทย (ให้ยึดถือนโยบายของโรงเรียนเป็นหลัก)

Visits: 87