หลักการและระเบียบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

การดูแลนักเรียนในระดับมาตราฐานสากล
ทำไมนักเรียนควรเข้าร่วมโครงการ?
โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน
โรงเรียนเอกชนและโรงเรียน VIP
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภูมิภาคอเมิรกา
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาคพื้นยุโรป
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภูมิภาคอเมิรกาใต้
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภูมิภาคเอเชีย
ระเบียบการสมัครเข้าร่วมโครงการและค่าใช้จ่าย
ศูนย์สอบทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ
สมัครสอบที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียนที่ถือสัญชาติไทย (มีพาสปอร์ตไทย)
 2. นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น .3 – .5
 3. มีอายุ 15 ปีเต็ม และต้องไม่เกิน 18.5 ปีเต็ม (ตรวจสอบวันเดือนปีเกิดได้จากเจ้าหน้าที่โครงการทุน)
 4. มีเกรดเฉลี่ยสะสมปีล่าสุด (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.0

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการทุนฯ

วิธีการสมัครสอบ

 1. กรอกและส่งใบสมัครด้วยตนเอง สำนักงานของโครงการทุนฯ การจัดสอบจะจัดสอบภายในโรงเรียนที่ประสานงาน หรือจัดสอบ ศูนย์สอบกลางจุฬาฯ ซึ่งทางโครงการทุนฯ จะแจ้งรายละเอียดสถานที่สอบและวันเวลาสอบให้นักเรียนผู้สมัครสอบทราบเมื่อได้รับสมัครจากนักเรียน
 2. กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของทางโครงการทุนฯ www.engenius.co.th
 3. กรอกใบสมัครส่งผ่านทางโรงเรียนที่คุณครูหมวดภาษาอังกฤษหรือหมวดแนะแนว (กรุณาสอบถามรายชื่อโรงเรียนที่ประสานงานกับทางโครงการฯ)

การประกาศผลสอบ

นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วมประชุม (ซึ่งจะจัดขึ้น 2 อาทิตย์หลังจากวันสอบทุน) เพื่อรับฟังข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการทุนฯโดยละเอียดก่อนที่นักเรียนจะตัดสินใจตอบรับทุน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของทางโครงการฯ ที่ตอบรับนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เมื่อนักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทุนฯ โดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุนฯ

นักเรียนต้องสอบผ่านข้อสอบทุนทั้งข้อเขียนและข้อสอบสัมภาษณ์ เมื่อนักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลโดยละเอียดและตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการทุนฯ นักเรียนต้องลงทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมเริ่มต้น เพื่อรับเอกสารเพื่อจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Student Application) ซึ่งนักเรียนต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้โครงการทุนฯ ภายใน 3 อาทิตย์หลังจากได้รับเอกสารทั้งชุด

การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์

ทางโครงการทุนฯ จะดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนในต่างประเทศให้เหมาะสมกับใบสมัครของนักเรียนให้มากที่สุด ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาระยะนานพอสมควร อีกทั้งความสมบูรณ์ของชุดเอกสารใบสมัครที่นักเรียนทำนับเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่นักเรียนจะได้รับข้อมูลครอบครัว  และโรงเรียนช้าหรือเร็ว

การทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ทางโครงการทุนฯ จะจัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศ และส่งมอบบัตรประกันสุขภาพ คู่มือประกัน และแบบฟอร์มการเคลมประกันให้ก่อนออกเดินทาง

การจัดทำวีซ่า

นักเรียนจะได้รับเอกสารวีซ่าชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นเอกสารเพื่อขอวีซ่าชนิดนักเรียนทุน เพื่อเข้าประเทศอเมริกาในฐานะนักเรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผ่านการดูแลจากโครงการทุนฯ ซึ่งทางโครงการทุนฯ จะเป็นผู้จัดทำวีซ่าเพื่อให้นักเรียนได้รับอนุมัติวีซ่าอเมริกา

สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของ โครงการฯ

ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและเงื่อนไขในการดำเนินงานของโครงการฯ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากเหตุการณ์ใดก็ตามทั้งที่เป็นเหตุการณ์ที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

ค่าธรรมเนียมโครงการทุนฯ รวมถึง

 • โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางได้แก่ หลักสูตรเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและหลักสูตรเตรียมตัวก่อนเดินทาง
 • การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
 • การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกา
 • ค่าธรรมเนียมเรียนตลอด 1 ปีการศึกษา
 • ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวันในแบบครอบครัวอเมริกัน
 • การเดินทางระหว่างบ้าน โรงเรียน และไปที่ต่างๆ ตลอดระยะเวลาโครงการฯในต่างประเทศ การรับส่ง สนามบินต้นทางและปลายทาง
 • การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการ และส่งมอบเอกสารสำคัญแก่นักเรียน และผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง
 • ดำเนินงานในการจัดทำวีซ่า และการจองตั๋วเดินทางให้แก่นักเรียน
 • ให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ
 • ดำเนินงานด้านการเรียนต่อเนื่องให้กับนักเรียนหลังจบการศึกษาจากโครงการฯ

ค่าธรรมเนียมโครงการทุนฯไม่ได้รวม

ค่าตั๋วเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนเอง (หากนักเรียนใช้สิ่งของหรือทานอาหารที่ต่างจากที่โฮสจัดเตรียมให้) ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย ค่าธรรมเนียมวัสดุการเรียนต่างๆ (ขึ้นอยู่กับโรงเรียน แต่โรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่มีค่าใช้จ่ายนี้) ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่างๆ (ที่นักเรียนเลือกเอง)

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมโครงการทุนฯ

เมื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทุนฯ อย่างเป็นทางการ นักเรียนจะได้รับเอกสารแจ้งค่าธรรมเนียมและขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ โดยละเอียด ซึ่งค่าธรรมเนียมโครงการฯจะแบ่งการชำระออกเป็น 4 ช่วงเวลาชำระ(มิได้ชำระทั้งหมดในการชำระครั้งเดียว)

การสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทุนฯ

หลังจากที่นักเรียนได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการทุนแล้ว ทางโครงการทุนขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ หากมิใช่เหตุผลจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุร้ายแรงของนักเรียนไม่สามารถเดินทางได้ และหากไม่มีหลักฐานทางการแพทย์รับรอง เนื่องจากทางโครงการฯ จะได้เริ่มดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุนฯ ซึ่งทางสำนักงานใหญ่ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยได้นำค่าธรรมเนียมโครงการฯ ที่ผู้ปกครองได้ชำระมาในแต่ละช่วงเวลามาบริหารในการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว สำหรับขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินงานเพื่อจัดหาครอบครัวและโรงเรียนให้แก่นักเรียน ซึ่งค่าธรรมเนียมโครงการฯ นั้นจะชำระให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบแจ้งค่าใช้จ่ายจริงเป็นหลักฐาน เนื่องด้วยทางโครงการได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรในประเทศอเมริกา (Non-Profit Organization)

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 – 2564

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ                                                                    ค่าใช้จ่าย (บาท)

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • USA กลุ่ม 1 (ทุนวีซ่า J-1 แลกเปลี่ยน) 299,000
 • USA กลุ่ม 2 (ทุนวีซ่า J-1 แลกเปลี่ยนภาคสมทบ) 329,000
 • USA กลุ่ม 3 (วีซ่า F-1 แลกเปลี่ยนหรือเลือกศึกษาต่อ) เริ่มต้น 690,000

2. ประเทศแคนาดา

 • Canada (สองภาษา-อังกฤษและฝรั่งเศส) 690,000

3. ประเทศนิวซีแลนด์

 • New Zealand (เริ่มต้น 3 เทอม) เริ่มต้น 559,000

4. ประเทศแอฟริกาใต้

 • South Africa 199,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจําชาติ     ค่าใช้จ่าย (บาท)

5. ประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน อิตาลี ฝรั่งเศส

 • China (หอพัก), Japan, Taiwan, Italy, France 250,000

6. ประเทศเม็กซิโก บราซิล อาร์เจนตินา โปรตุเกส สเปน เยอรมัน

 • Mexico, Brazil, Argentina, Portugal, Spain, Germany 270,000

7. ประเทศเกาหลีใต้ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน เนเธอแลนด์

 • South Korea, Denmark, Finland, Norway, Sweden, Netherlands 290,000

ค่าโครงการไม่รวม ค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมภายในประเทศ ค่าวีซ่า ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ (ชั้นประหยัด) พร้อมจัดส่งนักเรียนที่สนามบิน  120,000 บาท

 • ทุกประเทศไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่ากิจกรรมที่โรงเรียน ในขณะที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
 • USA วีซ่า F-1 และ New Zealand สามารถเลือกโรงเรียน เลือกรัฐ ในการเข้าร่วมโครงการได้

หมายเหตุ: ทางโครงการ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมทั้งอัตราทุนค่าใช้จ่ายหากมีปัจจัยที่ทําให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Visits: 893