โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนและบางส่วน Kansinee Scholarship

การดูแลนักเรียนในระดับมาตราฐานสากล
ทำไมนักเรียนควรเข้าร่วมโครงการ?
โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน
โรงเรียนเอกชนและโรงเรียน VIP
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภูมิภาคอเมิรกา
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาคพื้นยุโรป
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภูมิภาคอเมิรกาใต้
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภูมิภาคเอเชีย
ระเบียบการสมัครเข้าร่วมโครงการและค่าใช้จ่าย
ศูนย์สอบทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ
สมัครสอบที่นี่

หนึ่งในพันธกิจของเราคือการผลักดันนักเรียนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่น มีความสามารถ และทัศนคติที่ดี สอบชิงทุนในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนต่อต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาทางการศึกษาของเยาวชนไทยให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น โดยโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดตั้งกองทุน Kansinee Scholarship มีวัตถุประสงค์จัดสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีและโดดเด่นได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนต่อต่างประเทศในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมจากต่างประเทศและเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล

สำหรับทางโครงการของเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มอบทุนการศึกษา Kansinee Scholarship สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนและความสามารถที่โดดเด่นในแต่ละปี ดังนี้

    • ทุน Kansinee Scholarship เต็มจำนวนมูลค่า 450,000 บาท 1 ทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา
    • ทุน Kansinee Scholarship ช่วยเหลือบางส่วน 50 %  มูลค่า 225,000 บาท 2 ทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา
    • ทุน Kansinee Scholarship ช่วยเหลือบางส่วน 25 %  มูลค่า 112,500 บาท 2 ทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา
    • ทุนบางส่วนมูลค่า 30,000 บาท 120 ทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา
    • ทุนบุตรครูและอาจารย์มูลค่า 30,000 บาท 30 ทุน ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรับทุน Kansinee Scholarship จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล และเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้านต่างๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศ เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนต่างเชื้อชาติ  ต่างศาสนา ต่างภาษาและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสันติสุขในทุกประเทศทั่วโลก

โดยนักเรียนทุน  Kansinee Scholarship จะได้เข้าร่วมโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยไปเป็นนักเรียนทุนในโรงเรียนและมลรัฐที่ทางโครงการกำหนด โดยเข้าพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมป์ชาวท้องถิ่นที่อาสารับดูแลนักเรียนเปรียบเสมือนคนในครอบครัว โดยจะดูแลนักเรียนเรื่องรับส่ง อาหารการกิน ความเป็นอยู่พื้นฐาน รวมถึงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาถึงฐานะของครอบครัวเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการมอบทุน

Visits: 34