Engenius International Short Exchange Program
ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์

ระยะเวลาโครงการฯ:

  • ออกเดินทางวันที่ 2 เมษายน 2565
  • กลับถึงเมืองไทยวันที่ 30 เมษายน 2565

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมประเทศนิวซีแลนด์เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์ที่โรงเรียนในเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งอยู่ทางเกาะเหนือของประเทศ มีสภาพแวดล้อมดี ไม่มีแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติใด ๆ โดยโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อยซึ่งเหมาะแก่การเรียนรู้ ได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ชาวนิวซีแลนด์ครอบครัวละ 2 – 3 คน เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนอกเหนือจากห้องเรียน

ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 189,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 6 งวด

งวดที่

รายละเอียด

จำนวนเงิน

กำหนดชำระ

1 ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1 10,000 บาท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
2 ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2 20,000 บาท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3 ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3 20,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
4 ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 4 20,000 บาท ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
5 ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 5 30,000 บาท ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
6 ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 6 89,000 บาท ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้หรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

โปรแกรมทัศนศึกษา :

สมัครออนไลน์

ค่าโครงการนี้รวม :

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองโอ๊คแลนด์ ชั้นประหยัด
  • ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
  • ค่าที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่) และค่าอาหาร 3 มื้อ
  • ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม:              

  • ค่าเดินทางไป-กลับ (บ้านโฮสต์แฟมิลี่และโรงเรียน)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
  • ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
  • ค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ