นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์ (เมืองโอ๊คแลนด์) 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์
ณ เมืองโอ๊คแลนด์ 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่นิวซีแลนด์ เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล (Engenius International NZ Short Exchange Program) ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สำหรับแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม โดยเรียนในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์ที่โรงเรียนในเมืองโอ๊คแลนด์ และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ชาวนิวซีแลนด์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์ (โอ๊คแลนด์) 4 สัปดาห์

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
BUCKSWOOD SCHOOL CULTURAL EXCHANGE PROGRAM

ระยะเวลาโครงการ

 • ออกเดินทางวันที่ 2 เมษายน 2565
 • กลับถึงเมืองไทยวันที่ 30 เมษายน 2565

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์ที่โรงเรียนในเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งอยู่ทางเกาะเหนือของประเทศ มีสภาพแวดล้อมดี ไม่มีแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติใด ๆ โดยโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อยซึ่งเหมาะแก่การเรียนรู้ ได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ชาวนิวซีแลนด์ครอบครัวละ 2 – 3 คน เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนอกเหนือจากห้องเรียน

โปรแกรมทัศนศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 189,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 6 งวด

งวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดชำระ
1
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
10,000 บาท
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
2
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2
20,000 บาท
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3
20,000 บาท
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
4
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 4
20,000 บาท
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
5
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 5
30,000 บาท
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
6
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 6
89,000 บาท
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปหรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

ค่าร่วมโครงการนี้รวม​

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองโอ๊คแลนด์ ชั้นประหยัด
 • ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
 • ค่าที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่) และค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางไป-กลับ (บ้านโฮสต์แฟมิลี่และโรงเรียน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
 • ค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา (เมืองซานดิเอโก้)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียง สถาบัน Oxford International ณ เมืองซานดิเอโก้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 3 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ (กรุงลอนดอน) 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (กรุงลอนดอน)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (เมืองเฮสติ้ง) 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (เมืองเฮสติ้ง)

เรียนในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ ณ โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง Buckswood School ในเมืองเฮสติ้ง และพักในหอพักของโรงเรียน รวมทั้งทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษ

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที