Engenius International USA Short Exchange Program
เมืองลอส แอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 4 สัปดาห์

ระยะเวลาโครงการฯ:

  • ออกเดินทางวันที่ 2 เมษายน 2565
  • กลับถึงเมืองไทยวันที่ 30 เมษายน 2565

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงในเมืองลอสแอนเจลิส รวมทั้งเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมของประเทศสหรัฐอเมริกาเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น ณ เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยเรียนร่วมชั้นหลากหลายเชื้อชาติ พร้อมพักร่วมกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกันที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง และพักบ้านละ 2 – 3 คน นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกด้วย

ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 169,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 6 งวด

งวดที่

รายละเอียด

จำนวนเงิน

กำหนดชำระ

1 ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1 10,000 บาท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
2 ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2 20,000 บาท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3 ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3 20,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
4 ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 4 20,000 บาท ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
5 ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 5 30,000 บาท ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
6 ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 6 69,000 บาท ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปหรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

โปรแกรมทัศนศึกษา :

สมัครออนไลน์

โครงการนี้รวม :

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองลอสแอนเจลิส ชั้นประหยัด
  • ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
  • ค่าที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่ บ้านละ 2 – 3 คน) งตามสภาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม:              

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
  • ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
  • ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ