โครงการ Internship/Trainee

โครงการ Engenius International ร่วมมือกับองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร (non- profit organization) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย (J-1 Internship/ Trainee Program) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและ บุคคลทั่วไป ได้ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมาหรือมีประสบการณ์ตามสายงานนั้น 5 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12 – 18 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากนานาประเทศ

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในตลาดสากลและประชาคมอาเซียน
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคนิคความรู้ในสายงานจากเพื่อนร่วมงานหลากหลายนานาประเทศ
 3. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การการเรียนรู้และการทำงานแบบสากลในองค์กรชั้นนำของประเทศอเมริกา
 4. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนจากประเทศไทยในการนำเสนอและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมที่ดี และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นานาชาติ
 5. เพื่อโอกาสการทำงานในอนาคตการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานในหน่วยงานนนั้นหลังสิ้นสุดโครงการ

*** โปรดจำไว้ว่า Engenius International  ไม่ใช่ บริษัทจัดหางาน !!!***

***โครงการฝึกประสบการณ์ Internship/ Trainee เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการฝึกงานและใช้ชีวิตร่วมกับชาวอเมริกัน ไม่ใช่โครงการจัดหางาน หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหางาน***

Internship

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงจะต้องไปฝึกงานในสายงานที่จบมาเท่านั้น หากจบไม่ตรงสายจะต้องมีประสบการณ์ 5 ปี โดยแยกโครงการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

โครงการ Internship

 1. มีอายุไม่เกิน 34 ปี ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาการครัว คหกรรมศาสตร์ หรือการโรงแรม หรือ
 3. สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปีในสาขาวิชาที่ต้องการไปฝึกงาน (นับถึงวันเข้าสัมภาษณ์วีซ่า)
 4. สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกงานตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายจากโรงแรมเป็นระยะเวลา 12 เดือนได้

โครงการ Training

 1. มีอายุไม่เกิน 34 ปี ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาการครัว คหกรรมศาสตร์ หรือการโรงแรมมาแล้วไม่เกิน 1 ปีและมีประสบการณ์การทำงานตรงสาขา 1 ปี หรือ
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทสาขาใดก็ได้ และมีประสบการณ์ทำงานในด้านการครัว คหกรรมศาสตร์ หรือการโรงแรมอย่างน้อย 5 ปี
 4. สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกงานตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายจากโรงแรมเป็นระยะเวลา 12 – 18 เดือนได้

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอสื่อสารได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
 • มีทัศนคติเชิงบวก และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการ
 • มีความพร้อมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงรอบตัวอันเกิดเนื่องมาจากความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมโครงการ และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาหน้าแรกของ Passport
 2. ใบประวัติ Resume หรือ CV
 3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 4. ใบรับรองการจบการศึกษา หรือใบปริญญาบัตร
 5. หนังสือรับรองการฝึกงาน หรือหนังสือรับรองการทำงาน

สาขาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ Internship/Training ได้

 • Hospitality and Tourism
 • Hospitality Management
 • Hotel Management
 • Food and Beverage
 • Culinary Arts
 • สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับโปรโมชั่น!
Internship in USA,ฝึกงานที่อเมริกา
Internship in USA,ฝึกงานที่อเมริกา
Internship in USA,ฝึกงานที่อเมริกา
Internship in USA,ฝึกงานที่อเมริกา
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Internship in USA,ฝึกงานที่อเมริกา
Internship in USA,ฝึกงานที่อเมริกา

Add friend

Share