โครงการ Internship/Trainee

โครงการ Engenius International ร่วมมือกับองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร (non- profit organization) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย (J-1 Internship/ Trainee Program) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและ บุคคลทั่วไป ได้ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมาหรือมีประสบการณ์ตามสายงานนั้น 5 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12 – 18 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากนานาประเทศ

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในตลาดสากลและประชาคมอาเซียน
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคนิคความรู้ในสายงานจากเพื่อนร่วมงานหลากหลายนานาประเทศ
 3. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การการเรียนรู้และการทำงานแบบสากลในองค์กรชั้นนำของประเทศอเมริกา
 4. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนจากประเทศไทยในการนำเสนอและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมที่ดี และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นานาชาติ
 5. เพื่อโอกาสการทำงานในอนาคตการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานในหน่วยงานนนั้นหลังสิ้นสุดโครงการ

*** โปรดจำไว้ว่า Engenius International  ไม่ใช่ บริษัทจัดหางาน !!!***

***โครงการฝึกประสบการณ์ Internship/ Trainee เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการฝึกงานและใช้ชีวิตร่วมกับชาวอเมริกัน ไม่ใช่โครงการจัดหางาน หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหางาน***

คุณสมบัติหลักของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงจะต้องไปฝึกงานในสายงานที่จบมาเท่านั้น หากจบไม่ตรงสายจะต้องมีประสบการณ์ 5 ปี

โดยแยกโครงการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

Internship

 1. อายุไม่เกิน 34 ปี
 2.  กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปีในสาขาวิชาที่ต้องการไปฝึกงาน (นับถึงวันเข้าสัมภาษณ์วีซ่า)
 3. สามารถเข้าร่วมโครงการระยะเวลา 12 เดือน

Trainee Program

 1. อายุไม่เกิน 34 ปี
 2. จบการศึกษาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกงาน อย่างน้อย 1 ปี หรือหากจบไม่ตรงกับสาขาที่ต้องการฝึกงาน ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขานั้นๆอย่างน้อย 5 ปี
 3. สามารถเข้าร่วมโครงการระยะเวลา 12 -18 เดือนได้

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอสื่อสารได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
 • มีทัศนคติเชิงบวก และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการ
 • มีความพร้อมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงรอบตัวอันเกิดเนื่องมาจากความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมโครงการ และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาหน้าแรกของ Passport
 2. ใบประวัติ Resume
 3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 4. ใบรับรองการจบการศึกษา

สาขาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ Internship/Trainee ได้

 • Hospitality and Tourism
 • Hospitality Management
 • Food and Beverage
 • Culinary Arts
ขอรับคู่มือโครงการได้ฟรี !!!