นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (กรุงลอนดอน) 2 สัปดาห์ – 14th

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 2 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่อังกฤษ เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล (Engenius International United Kingdom Short Exchange Program) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 2 สัปดาห์

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในสถาบันสอนภาษา Oxford International ที่มีชื่อเสียงในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษพร้อมโปรแกรมทัศนศึกษา โดยเรียนจะได้ทำการสอบวัดระดับทางภาษาเมื่อไปถึงเพื่อแยกห้องเรียนไปตามระดับภาษาและอายุของแต่ละคน ส่วนน้องที่อายุ 18 ปีขึ้นไปจะได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียน จากประเทศอื่นๆ ที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี เป็นต้น น้องๆ จะพักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอังกฤษที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง และพักบ้านละ 2 – 4 คน

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
United Kingdom Short Exchange Program

ระยะเวลาโครงการ

•  ออกเดินทางวันที่ 12 ตุลาคม 2567
•  กลับถึงเมืองไทยวันที่ 26 ตุลาคม 2567

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

•  ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 12 – 22 ปี และมีสถานะนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น

กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเมือง London เช่น Big Ben, London Eye, Buckingham Palace, Harrods, และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และทัศนศึกษานอกเมืองลอนดอน คือ เมืองชายทะเล Brighton 

โปรแกรมทัศนศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ระยะเวลาโครงการ 2 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 159,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 3 งวด

งวดที่

รายละเอียด

จำนวนเงิน

กำหนดชำระ

1

ชำระค่าโครงการงวดที่ 1

59,000 บาท

ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์

2

ชำระค่าโครงการงวดที่ 2

50,000 บาท

30 วันหลังจากชำระงวดที่ 1

3

ชำระค่าโครงการงวดที่ 3

50,000 บาท

30 วันหลังจากชำระงวดที่ 2

    

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปหรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

ค่าร่วมโครงการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองลอนดอน ชั้นประหยัด

ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ (แบบปกติ)

ค่าที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่ บ้านละ 2 – 4 คน) 

ค่าบัตรโดยสาร Oyster Card เดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการ 

อาหาร 3 มื้อ 

ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่างๆ ตามตาราง                                          (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ

ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด

ค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์

(เมืองโอ๊คแลนด์)

นักเรียนจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียน Pukekohe High School เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ชานเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งอยู่ทางเกาะเหนือ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติใดๆ โดยโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย

ระยะเวลา 3 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา

(รัฐแคลิฟอร์เนีย)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียง ณ เมืองเบเกอร์สฟีลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นออสเตรเลีย

(เมืองซิดนีย์)

เรียนที่โรงเรียน International House กลางเมืองซิดนีย์ สภาพแวดล้อมดี เหมาะแก่การเรียนรู้และที่นี่เน้นการทำกิจกรรมกลุ่ม และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ชาวออสเตรเลีย

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ

(เมืองออกซ์ฟอร์ด)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษาชั้นนำของอังกฤษ Oxford International พร้อมพาน้องไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที