โครงการ Engenius Summer Work & Travel USA

โครงการ Work and Travel เกิดขึ้นในประเทศไทยมากว่า 15 ปีแล้ว เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาโครงการหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมชาวอเมริกันผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อนุญาตให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) ได้เป็นระยะเวลา 2 – 3 เดือน และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังจบโครงการได้อีกประมาณ 1 เดือน

โครงการ Engenius Work and Travel ได้เริ่มต้นจากผู้อำนวยการโครงการ Engenius International ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel กับโครงการ Aspire by ASSE International ในปี 2005 และหลังจากนั้นได้เซ็นสัญญากับทางสปอนเซอร์ในปี 2017 และดำเนินโครงการ Work and Travel ในเมืองไทยปีละ 2 ครั้งคือ ช่วง Spring และช่วง Summer ของทุกปี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานแบบชาวอเมริกัน
  • เสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา และเปิดโอกาสให้มีการทำงานระยะสั้นในช่วงปิดภาคเรียน
  • ส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานจริง และเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
  • ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่น และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  • เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมจริงทั้งในระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

  1. อายุระหว่าง 18 – 28 ปี มีสถานภาพโสด
  2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี/โท ชั้นปีใดก็ได้
  3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีพอใช้ และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
  4. มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ Work and Travel เป็นอย่างดี
  5. มีความอดทน ขยัน และความประพฤติดี และมีสุขภาพแข็งแรงดี
ขอรับคู่มือโครงการได้ฟรี !!!