โครงการออแพร์ (Au Pair)

โครงการออแพร์ (Au Pair)
โครงการออแพร์ (Au Pair)

โครงการออแพร์ (Au Pair)​

"ออแพร์ (Au Pair)"​ คืออะไร?

โครงการออแพร์ (Au Pair) คือ โครงการพี่เลี้ยงเด็กที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Department of State) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครออแพร์ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1 – 2 ปี โดยออแพร์จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลลูกของครอบครัวชาวอเมริกัน (โฮสต์แฟมิลี่) และได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกกฏหมาย ออแพร์ทุกคนยังได้รับทุนการศึกษาจำนวน $500 เพื่อศึกษาต่อตามความสนใจด้วย

ออแพร์จะถือวีซ่าประเภท J-1 (Cultural Exchange Visitor Visa) ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ออแพร์จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอเมริกัน ได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศ และได้พัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก โดยหลังจากครบระยะเวลาของโครงการ ออแพร์จะมีโอกาสท่องเที่ยวต่อในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 30 วันอย่างถูกกฎหมาย และโครงการนี้สามารถขยายระยะเวลาโครงการจาก 1 ปี เป็น 2 ปีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

EurAuPair Intercultural Child Care Programs

จุดเด่นของโครงการออแพร์ (Au Pair)

ทุนออแพร์ 100%

ทุนการศึกษา

รับทุนการศึกษาจากโฮสต์แฟมิลี่ 500 USD ต่อปี

เงินเดือน

ได้รับเงินเดือน 195.75 ถึง 250 USD ต่อสัปดาห์

ฟรี ตั๋วเครื่องบิน

ฟรี ตั๋วเครื่องบิน

โครงการจัดหาตั๋วเครื่องบินจากไทยถึงอเมริกา

ที่พักและอาหาร

ฟรี ที่พักและอาหาร 3 มื้อ

พักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกัน มีห้องนอนส่วนตัว

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กร EurAupair ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นตัวแทนแห่งเดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในการคัดเลือกและรับสมัครออแพร์จากประเทศไทยให้กับองค์กร

บริการพิเศษสำหรับผู้สมัครออแพร์

แนะนำเรื่องการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

Mock-up Interview ก่อนการสัมภาษณ์กับครอบครัวอุปถัมป์

ติวสัมภาษณ์วีซ่าและแนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กร EurAupair ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นตัวแทนแห่งเดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในการคัดเลือกและรับสมัครออแพร์จากประเทศไทยให้กับองค์กร

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ (Au Pair)
Engenius International

เมือเป็นออแพร์แล้วจะได้อะไรบ้าง

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

1. วีซ่าประเภท J–1 (Cultural Exchange Visitor Visa)
2.
ค่าตอบแทน $195.75/สัปดาห์ (ทำงาน 45 ชั่วโมง/สัปดาห์)
3. ทุนการศึกษาจากครอบครัวอุปถัมภ์ $500/ปี
4. อาหารและที่พัก พร้อมห้องส่วนตัว (พักกับ Host family)
5. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับ กรุงเทพ – สหรัฐอเมริกา – กรุงเทพ
6. การปฐมนิเทศร่วมกับออแพร์จากทั่วโลกที่ New York City  5 วัน
7. สิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเบื้องต้นตลอดระยะเวลาโครงการ
8. วันหยุดประจำสัปดาห์ 1.5 วันและวันหยุดพักร้อน 2 สัปดาห์โดยที่ได้รับค่าจ้าง
9. เมื่อจบโครงการออแพร์ 1 ปีแล้วยังสามารถท่องเที่ยวต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือน
10. โครงการออแพร์สามารถขยายระยะเวลาโครงการได้อีก 1 ปี  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

พิเศษ!!!
ผู้สมัครที่เรียนจบคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/พยาบาล
สามารถเข้าร่วมโครงการ Au Pair Par Experience โดยจะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำ
$250 ต่อสัปดาห์

หน้าที่รับผิดชอบของออร์แพร์

หน้าที่ความรับผิดชอบของออแพร์

1. ทำหน้าที่ดูแลเด็ก 45 ชั่วโมง/สัปดาห์ และไม่เกิน 10 ชั่วโมง/วัน
2.
ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของเด็ก และทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือสร้างความบันเทิงให้แก่เด็ก
3. ดูแลความสะอาดบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเด็กและความสะอาดเสื้อผ้า ของใช้ ของเล่นของเด็ก
4. ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของเด็ก และทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือสร้างความบันเทิงให้แก่เด็ก
5. ดูแลความสะอาดบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเด็กและความสะอาดเสื้อผ้า ของใช้ ของเล่นของเด็ก
6. หน้าที่อื่นๆ เช่น ช่วยงานบ้านเบาๆมีส่วนร่วมในกิจกรรม เทศกาลต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์

1. เพศหญิง (เท่านั้น)
2. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 26 ปี (ไม่เกิน 27 ปีก่อนการเดินทาง)
3. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
4. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5. มีความรับผิดชอบในการทำงาน ขยันอดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
6. ทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้ วิถีการดำเนินชีวิต
7. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถทำหลังจากการสมัครเข้าร่วมโครงการได้)
8. สามารถว่ายน้ำได้ (สามารถฝึกหัดหลังจากการสมัครเข้าร่วมโครงการได้)

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการออแพร์

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

1. ทำการชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการและกรอกใบสมัคร
2. ทำการสัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษและทดสอบทัศนคติที่เหมาะสมกับการเป็นออแพร์
3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการเป็นออแพร์ให้ครบและเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กตามกำหนดเวลา
4. รอการติดต่อกลับจากทางครอบครัวอุปถัมภ์ และจะถูกสัมภาษณ์โดยทางครอบครัวอุปถัมภ์โดยตรง
5. ครอบครัวอุปถัมภ์ตอบรับผู้สมัครออแพร์
6. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่า และเดินทางไปสัมภาษณ์วีซ่า ณ สถานเอกอัครราชทูต ประเทศสหรัฐอเมริกา
7. เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครออแพร์กำหนดวันเดินทาง
8. เดินทางไปปฐมนิเทศที่ New York City 5 วัน และเดินทางสู่บ้านครอบครัวอุปถัมภ์

ค่าใช้จ่ายโครงการออแพร์ (Full Placement)

•  ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ (Application Fee)  5,900 บาท
•  ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 (Program Fee) 43,800 บาท
•  ค่าดำเนินการขอวีซ่า (VISA and SEVIS Fee) 12,000 บาท

รีวิวโครงการออแพร์ (Au Pair)

รีวิวน้องๆ ที่ MATCH กับทาง Engenius

รีวิวน้องๆ VISA APPROVED

รีวิวโครงการออแพร์ (Au Pair)

ข่าวสารและรีวิวโครงการออแพร์ (Au Pair)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที