ระเบียบการสมัครสอบชิงทุน & ค่าใช้จ่าย

โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ

ระเบียบการสมัครสอบและค่าใช้จ่าย
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

1. นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 14 ปีและไม่เกิน 18 ปีและศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไป และไม่มีเกรด 0 ในวิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

3. มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและได้คะแนนสอบตามที่โครงการกำหนด

4. มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

5. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง

6. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในโครงการ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย

2. รูปถ่าย (ชุดนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ติดในใบสมัครหรือส่งเป็นไฟล์แนบใบสมัคร

3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน

4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท

กำหนดการส่งใบสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2567 (ปิดรับใบสมัคร เวลา 24.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

ทางหน้าเพจ Facebook : Engenius International

รายละเอียดการสอบและประกาศผลสอบ

กำหนดการสอบ​ออนไลน์

สถานที่สอบ

1. ส่วนกลาง ห้องประชุมดวงเดือน คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ต่างจังหวัด ณ ศูนย์สอบประจำโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-117-4742

วิชาที่สอบ

1.  ข้อสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษ Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension 80 ข้อ
2. ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาอังกฤษ 1 ข้อ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน

ประกาศผลสอบ

ทางหน้าเพจ Facebook : Engenius International

การลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สอบผ่าน

•  นักเรียนสามารถเลือกประเทศที่ต้องการเข้าร่วม
•  สามารถยืนยันสิทธ์ภายใน 7 วัน หลังประกาศผลสอบในแต่ละรอบ

หมายเหตุ : หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในรอบนั้นๆ

ขั้นตอนการสมัครสอบโครงการแลกเปลี่ยน
Engenius International

1. สามารถแจ้งยืนยันสิทธิ์ได้ที่ Line: @engenius_inter หรือ Email: engeniusinter@gmail.com
แจ้งชื่อ นามสกุล ประเทศที่เลือกสมัคร เบอร์ติดต่อกลับ

2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งใบยืนยันสิทธิ์ให้กับผู้สมัคร

3. ปรินต์ใบสมัครออกมากรอกด้วยลายมือตัวบรรจงให้อ่านได้อย่างชัดเจน และผู้ปกครองเซ็นอนุญาตการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

4. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี บริษัท เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่บัญชี 384-1-31316-3

5. ส่งใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมสำเนาการโอนเงินค่าสมัครสอบ (Pay-In Slip / E-Slip) โดยเลือกส่งตามช่องทาง ดังต่อไปนี้
5.1 ส่งทาง Line: @engenius_inter หรือ Email: engeniusinter@gmail.com

5.2 ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International เลขที่ 626 ชัั้น G อาคารบีบีดี ถนนพระรามที่ 4 ซอยจินดาถวิล แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 02-1174742

 

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2568 – 2569

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 USA ( ทุนสมทบรัฐบาลอเมริกัน วีซ่า J-1 )  499,000 บาท  
 USA ( ทุนสมทบโรงเรียนเอกชน วีซ่า F-1 ) 899,000 บาท

**วีซ่าแบบ F-1 นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนที่สนใจได้ 4 อันดับ**

2. ประเทศแคนาดา
Canada ( ภาษาอังกฤษ ) และ Canada ( ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส )  899,000 บาท

3.ประเทศอังกฤษ
United Kingdom 1,040,000 บาท

4.ประเทศแอฟริกาใต้
South Africa  350,000 บาท

หมายเหตุ
– ค่าโครงการไม่รวมค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมภายในประเทศ ค่าวีซ่า ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
และค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้นประหยัด) พร้อมจัดส่งนักเรียนที่สนามบิน
– ทุกประเทศไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่ากิจกรรมที่โรงเรียน ในขณะที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
– USA ทุนสมทบโรงเรียนเอกชนวีซ่า F – 1 สามารถเลือกโรงเรียน เลือกรัฐ ในการเข้าร่วมโครงการได้ 4 ลำดับ
(การตอบรับของโรงเรียนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทางโครงการมิอาจแทรกแซงการตัดสินของโรงเรียนได้ )

***ทางโครงการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมทั้งอัตราทุนค่าใช้จ่ายหากมีปัจจัยที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจำชาติ

5. ประเทศอิตาลี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสเปน และประเทศเยอรมนี
France, Italy, Spain, Germany, 449,000 บาท

6. ประเทศเดนมาร์ก ฟินแลนด์ สวีเดน เอสโตเนีย และเนเธอร์แลนด์
Denmark, Finland, Sweden, Estonian, Netherlands  629,000 บาท

7. ประเทศจีน
Taiwan  499,000 บาท

8. ประเทศแม็กซิโกและอาร์เจนตินา
Mexico, Argentina  399,000 บาท

หมายเหตุ


– ค่าโครงการไม่รวมค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมภายในประเทศ ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
และค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้นประหยัด) พร้อมจัดส่งนักเรียนที่สนามบิน
– ทุกประเทศไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่ากิจกรรมที่โรงเรียน ในขณะที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
– ประเทศเยอรมัน นักเรียนจะต้องมีผลสอบภาษาเยอรมัน(Goethe)ในระดับ A2 ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2568
– สำหรับประเทศไต้หวันนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานการเรียนภาษาจีนมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี

***ทางโครงการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมทั้งอัตราทุนค่าใช้จ่ายหากมีปัจจัยที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที