ระเบียบการสมัครสอบชิงทุน & ค่าใช้จ่าย

โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ

ระเบียบการสมัครสอบชิงทุนและค่าใช้จ่าย
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

 1. นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 14 ปีและไม่เกิน 18 ปีและศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไป และไม่มีเกรด 0 ในวิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 3. มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและได้คะแนนสอบตามที่โครงการกำหนด
 4. มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
 5. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
 6. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในโครงการ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย
 2. รูปถ่าย (ชุดนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ติดในใบสมัครหรือส่งเป็นไฟล์แนบใบสมัคร
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
 4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท

กำหนดการส่งใบสมัคร​​

ตั้งแต่บัดนี้ – 12 สิงหาคม 2563 (ปิดรับใบสมัคร เวลา 24.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 17.00 น.

รายละเอียดการสอบและประกาศผลสอบ

กำหนดการสอบ​

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. (2 ชั่วโมง)

สถานที่สอบ

 1. ส่วนกลาง อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ต่างจังหวัด ณ ศูนย์สอบประจำโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-117-4742

วิชาที่สอบ

 1. ข้อสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษ Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension 80 ข้อ
 2. ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาอังกฤษ 1 ข้อ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน

ประกาศผลสอบ

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 17.00 น.

การลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สอบผ่าน

 • นักเรียนทุนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2563
 • นักเรียนที่สอบติด 105 ลำดับแรก จะได้รับสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนเต็มจำนวนและบางส่วน โดยจะต้องลงทะเบียนรายงานตัวภายในวันที่ XXXXXX เพื่อเข้าร่วมค่าย E-Camp เพื่อคัดเลือกและสัมภาษณ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563

หมายเหตุ:
 • ค่าใช้จ่ายค่าย E-Camp 3,000 บาทต่อคน
  (ทางโครงการจะแจ้งให้ทราบถึงสถานที่ในลำดับถัดไป)
 • นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมค่าย E-Camp จะมีสิทธิ์ได้รับทุนบางส่วนมูลค่า 30,000 บาท

ขั้นตอนการสมัครสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยน
Engenius International

1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย โดยสามารถเลือกกรอกใบวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

     1.1 กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.engenius.co.th (การกรอกใบสมัครทางออนไลน์ ผู้สมัครจะต้องโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนและมีรูปสลิปหลักฐานการโอนเงินก่อนกรอก)

     1.2 ปรินต์ใบสมัครออกมากรอกด้วยลายมือตัวบรรจงให้อ่านได้อย่างชัดเจนแล้ว Scan ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาทาง E-mail: engeniusinter@gmail.com หรือ Line ID: @engenius_inter

2. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ โดยการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ เลขที่บัญชี 045-566538-2 (ค่าสมัครสอบ 200 บาท/ประเทศ)

3. ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาการโอนเงินค่าสมัครสอบ (Pay-In Slip) โดยเลือกส่งตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

      3.1 ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International เลขที่ 96,98 ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 แขวงวังวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-1174742

      3.2 ส่งทาง Email: engeniusinter@gmail.com หรือ Line: @engenius_inter

      3.3 ส่งแฟกซ์ ใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครและสลิปโอนเงินที่หมายเลข 02-214-3616

      3.4 ส่งทางไปรษณีย์โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียนพร้อมสลิป โอนเงินค่าสมัคร 200 บาท ส่งตามที่อยู่โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International (ดังที่อยู่ด้านบน)

     3.5 ต่างจังหวัด สามารถสมัครได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์ประสานงานสอบของ Engenius International ทั่วประเทศ

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2564 – 2565

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • USA กลุ่ม 2 (ทุนวีซ่า J-1 แลกเปลี่ยน) 349,000 บาท
 • USA กลุ่ม 2 (ทุนวีซ่า J-1 แลกเปลี่ยนภาคสมทบ) 369,000 บาท
 • USA กลุ่ม 3 (ทุนวีซ่า F-1 แลกเปลี่ยนโรงเรียนหรือเลือกศึกษาต่อ) เริ่มต้น 690,000 บาท

2. ประเทศแคนาดา

 • Canada (สองภาษา-อังกฤษและฝรั่งเศส) 690,000 บาท

3. ประเทศแอฟริกาใต้

 • South Africa 250,000 บาท

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจำชาติ

4. ประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน อิตาลี ฝรั่งเศส

 • China, Japan, Taiwan, Italy, France 270,000 บาท

5. ประเทศเม็กซิโก บราซิล อาร์เจนตินา โปรตุเกส สเปน เยอรมัน

 • Mexico, Brazil, Argentina, Portugal, Spain, Germany 290,000 บาท

6. ประเทศเกาหลีใต้ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน เนเธอแลนด์

 • South Korea, Denmark, Finland, Norway, Sweden, Netherlands 300,000 บาท
หมายเหตุ
 • ค่าโครงการไม่รวม ค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมภายในประเทศ ค่าวีซ่า ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) พร้อมจัดส่งนักเรียนที่สนามบิน
 • ทุกประเทศไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่ากิจกรรมที่โรงเรียนในขณะที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา USA ทุนวีซ่า F-1 สามารถเลือกโรงเรียน เลือกเมืองและรัฐในการเข้าร่วมโครงการได้
 • ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมทั้งอัตราทุนค่าใช้จ่ายหากมีปัจจัยที่ทาให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที