ระเบียบการสมัครสอบชิงทุน & ค่าใช้จ่าย

โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ

ระเบียบการสมัครสอบและค่าใช้จ่าย
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

 1. นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 14 ปีและไม่เกิน 18 ปีและศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไป และไม่มีเกรด 0 ในวิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 3. มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและได้คะแนนสอบตามที่โครงการกำหนด
 4. มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
 5. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
 6. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในโครงการ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย
 2. รูปถ่าย (ชุดนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ติดในใบสมัครหรือส่งเป็นไฟล์แนบใบสมัคร
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
 4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท

กำหนดการส่งใบสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2566 (ปิดรับใบสมัคร เวลา 24.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

ทางหน้าเพจ Facebook : Engenius International

รายละเอียดการสอบและประกาศผลสอบ

กำหนดการสอบ​ออนไลน์

สถานที่สอบ

 1. ส่วนกลาง อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ต่างจังหวัด ณ ศูนย์สอบประจำโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-117-4742

วิชาที่สอบ

 1. ข้อสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษ Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension 80 ข้อ
 2. ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาอังกฤษ 1 ข้อ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน

ประกาศผลสอบ

ทางหน้าเพจ Facebook : Engenius International

การลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สอบผ่าน

 • นักเรียนสามารถเลือกประเทศที่ต้องการเข้าร่วม
 • สามารถยืนยันสิทธ์ภายใน 7 วัน หลังประกาศผลสอบในแต่ละรอบ

  หมายเหตุ : หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในรอบนั้นๆ

ขั้นตอนการสมัครสอบโครงการแลกเปลี่ยน
Engenius International

1. สามารถแจ้งยืนยันสิทธิ์ได้ที่ Line: @engenius_inter หรือ Email: engeniusinter@gmail.com
แจ้งชื่อ นามสกุล ประเทศที่เลือกสมัคร เบอร์ติดต่อกลับ

2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งใบยืนยันสิทธิ์ให้กับผู้สมัคร

3. ปรินต์ใบสมัครออกมากรอกด้วยลายมือตัวบรรจงให้อ่านได้อย่างชัดเจน และผู้ปกครองเซ็นอนุญาตการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

4. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ
เลขที่บัญชี 045-566538-2

5. ส่งใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมสำเนาการโอนเงินค่าสมัครสอบ (Pay-In Slip / E-Slip) โดยเลือกส่งตามช่องทาง ดังต่อไปนี้
5.1 ส่งทาง Line: @engenius_inter หรือ Email: engeniusinter@gmail.com

5.2 ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International เลขที่ 96,98 ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 แขวงวังวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-1174742

5.3 ส่งแฟกซ์ ใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครและสลิปโอนเงินที่หมายเลข 02-214-3616

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2566 – 2567

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

 • 1.ประเทศสหรัฐอเมริกา
   USA ( ทุนสมทบรัฐบาลอเมริกัน วีซ่า J-1 )  469,000 บาท 
  USA ( ทุนสมทบโรงเรียนเอกชน วีซ่า F-1 )  839,000 บาท

  **วีซ่าแบบ F-1 นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนที่สนใจได้ 4 อันดับ**

 • 2.ประเทศแคนาดา
  Canada ( ภาษาอังกฤษ ) และ Canada ( ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส )  739,000 บาท

 • 3.ประเทศอังกฤษ
  United Kingdom 1,069,000 บาท

 • 4.ประเทศแอฟริกาใต้
  South Africa  349,000 บาท


  หมายเหตุ
  – ค่าโครงการไม่รวมค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมภายในประเทศ ค่าวีซ่า ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
  และค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้นประหยัด) พร้อมจัดส่งนักเรียนที่สนามบิน
  – ทุกประเทศไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่ากิจกรรมที่โรงเรียน ในขณะที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
  – USA ทุนสมทบโรงเรียนเอกชนวีซ่า F – 1 สามารถเลือกโรงเรียน เลือกรัฐ ในการเข้าร่วมโครงการได้ 4 ลำดับ
  (การตอบรับของโรงเรียนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทางโครงการมิอาจแทรกแซงการตัดสินของโรงเรียนได้ )

  ***ทางโครงการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมทั้งอัตราทุนค่าใช้จ่ายหากมีปัจจัยที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจำชาติ

 • 5.ประเทศฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เยอรมัน โปรตุเกส ออสเตรีย

          France, Italy, Spain, Germany, Portugal, Austria   369,000 บาท

 

 • 6.ประเทศเดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน

          ไอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์

          Denmark, Norway, Sweden, Netherlands  499,000 บาท

          Finland, Ireland, Switzerland  769,000 บาท

 

 • 7.ประเทศจีน ไต้หวัน

          China (โฮสต์แฟมิลี่ หรือหอพัก),Taiwan  429,000 บาท

 

 • 8.ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้

          Japan, South Korea   869,000 บาท

 

 • 9.ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

          Australia  1,060,000 บาท

          New Zealand  960,000 บาท

 

 • 10.ประเทศแม็กซิโก บราซิล อาร์เจนตินา

          Mexico  419,000 บาท

          Brazil, Argentina  369,000 บาท

หมายเหตุ
– ค่าโครงการไม่รวมค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมภายในประเทศ ค่าวีซ่า ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
และค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้นประหยัด) พร้อมจัดส่งนักเรียนที่สนามบิน
– ทุกประเทศไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่ากิจกรรมที่โรงเรียน ในขณะที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
– ประเทศเยอรมัน นักเรียนจะต้องมีผลสอบภาษาเยอรมันในระดับ A2 ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2566
– ประเทศออสเตรีย นักเรียนจะต้องมีผลสอบภาษาเยอรมันระดับ B1 ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2566
– สำหรับประเทศจีนและไต้หวันนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานการเรียนภาษาจีนมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี
– สำหรับประเทศญี่ปุ่น นักเรียนจะต้องมีพื้นฐานการเรียนสายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น 1 ปีหรือมีผลสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ก่อนสมัคร
– สำหรับประเทศเกาหลี นักเรียนจะต้องมีพื้นฐานการเรียนสายศิลป์ภาษาเกาหลี 1 ปี หรือมีผลสอบภาษาเกาหลีระดับ Topik 2 ก่อนสมัคร

***ทางโครงการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมทั้งอัตราทุนค่าใช้จ่ายหากมีปัจจัยที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

 

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที