นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (เมืองออกซ์ฟอร์ด) 2 สัปดาห์ – 14th

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ
เมืองออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 2 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่อังกฤษ เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล                                     (Engenius International United Kingdom Short Exchange Program) ณ เมืองออกซ์ฟอร์ด ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลา 2 สัปดาห์

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นผู้นำในโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าเรียนภาษาอังกฤษในช่วงเข้า และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในช่วงบ่ายวันจันทร์และวันพุธ เช่น Confident Speaking, Debate Skills, Public Speaking, Global Leadership และ Presentation Skills ณ สถาบัน Oxford International ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดในช่วงบ่ายและทัศนศึกษาต่างเมืองในวันเสาร์ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยกับโฮสต์แฟมิชาวอังกฤษที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในเมืองออกซ์ฟอร์ด บ้านละ 2 – 4 คน โดยสามารถดินทางไปกลับด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้ไม่เกิน 30 นาที

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
United Kingdom Short Exchange Program

ระยะเวลาโครงการ

 • ออกเดินทางวันที่ 12 ตุลาคม 2567
 • กลับถึงเมืองไทยวันที่ 26 ตุลาคม 2567

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 12 – 22 ปี และมีสถานะนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น

กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองออกซ์ฟอร์ด เช่น มหาวิหารอ๊อกซฟอร์ด (Christ Church) พิพิธภัณฑ์ศิลปะและโบราณคดีแอชโมเลียน พิพิธภัณฑ์ต่างๆ และทัศนศึกษานอกเมืองออกซ์ฟอร์ด 1 วันเต็ม ณ เมืองลอนดอน

โปรแกรมทัศนศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ เมืองออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

ระยะเวลาโครงการ 2 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 159,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 3 งวด

งวดที่

รายละเอียด

จำนวนเงิน

กำหนดชำระ

1

ชำระค่าโครงการงวดที่ 1

59,000 บาท

ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์

2

ชำระค่าโครงการงวดที่ 2

50,000 บาท

30 วันหลังจากชำระงวดที่ 1

3

ชำระค่าโครงการงวดที่ 3

50,000 บาท

30 วันหลังจากชำระงวดที่ 2

    

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปหรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

ค่าร่วมโครงการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองลอนดอน ชั้นประหยัด
 • ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ (แบบปกติ)
 • ค่าที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่ บ้านละ 2 – 4 คน) 
 • ค่าบัตรโดยสารเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการ 
 • อาหาร 3 มื้อ ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่างๆ ตามตาราง                                 (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
 • ค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์

(เมืองโอ๊คแลนด์)

นักเรียนจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียน Pukekohe High School เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ชานเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งอยู่ทางเกาะเหนือ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติใดๆ โดยโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย

ระยะเวลา 3 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา

(รัฐแคลิฟอร์เนีย)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียง ณ เมืองเบเกอร์สฟีลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นออสเตรเลีย

(เมืองซิดนีย์)

เรียนที่โรงเรียน International House กลางเมืองซิดนีย์ สภาพแวดล้อมดี เหมาะแก่การเรียนรู้และที่นี่เน้นการทำกิจกรรมกลุ่ม และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ชาวออสเตรเลีย

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ

(กรุงลอนดอน)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที