ศูนย์สอบกรุงเทพฯและปริมณฑล

ศูนย์สอบกรุงเทพฯและปริมณฑล

ศูนย์สอบ จังหวัด
ศูนย์สอบกลาง - ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
โรงเรียนหอวัง
กรุงเทพ
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
กรุงเทพ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
กรุงเทพ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กรุงเทพ
โรงเรียนทวีธาภิเศก
กรุงเทพ
โรงเรียนเทพศิรินทร์
กรุงเทพ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
กรุงเทพ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
กรุงเทพ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
กรุงเทพ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
กรุงเทพ
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2
กรุงเทพ
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
กรุงเทพ
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพ
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
กรุงเทพ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
กรุงเทพ
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
กรุงเทพ
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
กรุงเทพ
โรงเรียนโยธินบูรณะ
กรุงเทพ
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
กรุงเทพ
โรงเรียนราชินีบน
กรุงเทพ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
กรุงเทพ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2
กรุงเทพ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพ
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
กรุงเทพ
โรงเรียนศึกษานารี
กรุงเทพ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพ
โรงเรียนสตรีวิทยา
กรุงเทพ
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กรุงเทพ
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
กรุงเทพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
กรุงเทพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
กรุงเทพ
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
กรุงเทพ
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กรุงเทพ
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
กรุงเทพ
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
กรุงเทพ
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
กรุงเทพ
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
กรุงเทพ
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
กรุงเทพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน
นครปฐม
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
นครปฐม
โรงเรียนราชินีบูรณะ
นครปฐม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
นครปฐม
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ นครปฐม
นครปฐม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นนทบุรี
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
นนทบุรี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
นนทบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
นนทบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
นนทบุรี
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
นนทบุรี
โรงเรียนปากเกร็ด
นนทบุรี
โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี
นนทบุรี
โรงเรียนหอวัง นนทบุรี
นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ปทุมธานี
โรงเรียนธัญบุรี
ปทุมธานี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
ปทุมธานี
โรงเรียนสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
โรงเรียนสาธิตบางนา
สมุทรปราการ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว
สมุทรปราการ
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สมุทรปราการ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรสาคร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
สมุทรสาคร