นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นสหรัฐอเมริกา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) 2 สัปดาห์ – 14th

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา
ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่อเมริกา เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล (Engenius International United States Short Exchange Program) ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมิรกา 2 สัปดาห์

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียง รวมทั้งเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมของอเมริกาเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น ณ เมืองเบเกอร์สฟีลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษในสถาบันภาษาชื่อดัง พร้อมพักร่วมกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกันที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง และพักบ้านละ 1 – 4 คน นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดหาประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกด้วย

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
United States Short Exchange Program

ระยะเวลาโครงการ

•  ออกเดินทางวันที่ 12 ตุลาคม 2567
•  กลับถึงเมืองไทยวันที่ 26 ตุลาคม 2567

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

•  ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 10 – 18 ปี และมีสถานะนักเรียนเท่านั้น

กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เช่น Hollywood Street, Disneyland, Universal Studio และ LA City Tour เป็นต้น

โปรแกรมทัศนศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาโครงการ 2 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 159,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 3 งวด

งวดที่

รายละเอียด

จำนวนเงิน

กำหนดชำระ

1

ชำระค่าโครงการงวดที่ 1

59,000 บาท

ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์

2

ชำระค่าโครงการงวดที่ 2

50,000 บาท

30 วันหลังจากชำระงวดที่ 1

3

ชำระค่าโครงการงวดที่ 3

50,000 บาท

30 วันหลังจากชำระงวดที่ 2

    

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปหรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

ค่าร่วมโครงการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองรัฐแคลิฟอร์เนีย ชั้นประหยัด

ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ

ค่าที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่ บ้านละ 1 – 4 คน) 

ค่าเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการ

ค่าอาหาร 3 มื้อ 

ค่าเรียน ค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามตาราง                                    (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ

ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด

ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์

(เมืองโอ๊คแลนด์)

นักเรียนจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียน Pukekohe High School เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ชานเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งอยู่ทางเกาะเหนือ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติใดๆ โดยโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย

ระยะเวลา 3 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นออสเตรเลีย

(เมืองซิดนีย์)

เรียนที่โรงเรียน International House กลางเมืองซิดนีย์ สภาพแวดล้อมดี เหมาะแก่การเรียนรู้และที่นี่เน้นการทำกิจกรรมกลุ่ม และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ชาวออสเตรเลีย

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ

(กรุงลอนดอน)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ

(เมืองออกซ์ฟอร์ด)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก เยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที