โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น รุ่นที่ 14

ระยะเวลา 2 - 3 สัปดาห์
เดินทางเดือนตุลาคม 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล 

(Engenius International Short Exchange Programs) ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 

ครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสในการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเวลา 2 – 3 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ 

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปศึกษา และทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์
(เมืองโอ๊คแลนด์)

นักเรียนจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียน Pukekohe High School เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ชานเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งอยู่ทางเกาะเหนือ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติใดๆ โดยโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย

ระยะเวลา 3 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา
(รัฐแคลิฟอร์เนีย)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียง ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นออสเตรเลีย
(เมืองซิดนีย์)

เรียนที่โรงเรียน International House กลางเมืองซิดนีย์ สภาพแวดล้อมดี เหมาะแก่การเรียนรู้และที่นี่เน้นการทำกิจกรรมกลุ่ม และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ชาวออสเตรเลีย

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ
(กรุงลอนดอน)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษาชั้นนำของอังกฤษ Oxford International พร้อมพาน้องไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ
(เมืองเฮสติงส์)

เรียนในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ ณ โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง Buckswood School ในเมืองเฮสติงส์ และพักในหอพักของโรงเรียน รวมทั้งทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษ


ระเบียบการรับสมัครของโครงการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 10 – 22 ปี และกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักศึกษาระดับอาชีวะและอุดมศึกษา (ขึ้นอยู่กับประเทศที่เลือก)

2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ

3. มีประวัติการเรียนดี มีความประพฤติดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน 

4. มีความสนใจ และพร้อมปรับตัวให้เข้ากับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

5. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับปานกลางถึงดี (ไม่จำเป็นต้องสื่อสารคล่องแคล่ว เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ชาวไทยเดินทางไปดูแลตลอดระยะเวลาโครงการ)

6. มีความพร้อมใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นระยะเวลาตามที่กำหนด และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้

นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยโดยไม่ต้องสอบ
โทร. 02 117 4742  หรือ 
 Line official : @engenius    
 

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการได้ทุกวัน 

Hotline 1: 062-774-1668

Hotline 2: 085-503-6522

Hotline 3: 095-057-8844

Hotline 4: 061-887-4004

Hotline 5: 062-010-9009

Hotline 6: 095-045-2424 

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที