โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น รุ่นที่ 8

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล (Engenius International Short Exchange Program) ณ เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา, กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, เมืองเฮสท์ติ้ง ประเทศอังกฤษ, และเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

ครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, และประเทศนิวซีแลนด์ ออกเดินทางวันที่ 2 เมษายน 2565

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่อังกฤษ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา (เมืองซานดิเอโก้)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียง สถาบัน Oxford International ณ เมืองซานดิเอโก้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 3 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ (กรุงลอนดอน) 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ (กรุงลอนดอน)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (เมืองเฮสติ้ง) 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ (เมืองเฮสติ้ง)

เรียนในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ ณ โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง Buckswood School ในเมืองเฮสติ้ง และพักในหอพักของโรงเรียน รวมทั้งทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษ

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์ (โอ๊คแลนด์) 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ (เมืองโอ๊คแลนด์)

เรียนในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์ที่โรงเรียนในเมืองโอ๊คแลนด์ และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนอกเหนือจากห้องเรียน

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

ระเบียบการสมัครโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยม 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออาชีวะและอุดมศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 22 ปี
 2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ
 3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ถูกพักการเรียน หรือติด 0 ในทุกรายวิชา
 4. มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ และพร้อมเป็นตัวแทนที่ดีของประเทศไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
 5. นักเรียนต้องมีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับปานกลางถึงดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 6. นักเรียนมีความพร้อมใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้

กำหนดการส่งใบสมัคร​

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (ปิดรับใบสมัคร เวลา 24.00 น.)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ติดในใบสมัครหรือส่งเป็นไฟล์แนบใบสมัคร
 2. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมโครงการ โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
  ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ เลขที่บัญชี 218-260992-6
 3. สำเนาผลการเรียนภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาล่าสุด

วิธีการสมัคร (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

 • วิธีที่ 1 : กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านทางศูนย์สอบ พร้อมส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียน หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์ประสานงานสอบของโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
 • วิธีที่ 2 : สมัครทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการได้ที่ www.engenius.co.th
 • วิธีที่ 3 : ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.engenius.co.th และส่งใบสมัครพร้อมสลิปโอนชำระค่าสมัครได้ทางอีเมลของโครงการฯ highschool@engenius.co.th

การลงทะเบียน

กรณีผู้ปกครองมีความประสงค์ให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ที่โทร 02-117-4742 เพื่อขอรับใบยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที