ศูนย์สอบต่างจังหวัด

ศูนย์สอบต่างจังหวัด

ศูนย์สอบภาคเหนือ

จังหวัด โรงเรียน
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์
จังหวัดลำปาง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
จังหวัดลำปาง
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
จังหวัดพะเยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
จังหวัดแพร่
โรงเรียนนารีรัตน์
จังหวัดแพร่
โรงเรียนพิริยาลัย
จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
จังหวัดน่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
จังหวัดลำพูน
โรงเรียนจักรคำคณาทร
จังหวัดลำพูน
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

ศูนย์สอบภาคกลาง

จังหวัด โรงเรียน
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
จังหวัดนครนายก
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
จังหวัดนครนายก
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
จังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
จังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
จังหวัดสิงห์บุรี
โรงเรียนสิงห์บุรี
จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
จังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
จังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนวัชรวิทยา
จังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
จังหวัดตาก
โรงเรียนตากพิทยาคม
จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ศูนย์สอบภาคตะวันออก

จังหวัด โรงเรียน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนดัดดรุณี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนชลราษฏรอำรุง
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนชลกันยานุกูล
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จังหวัดระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนศรียานุสรณ์
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
จังหวัดตราด
โรงเรียนตราษตระการคุณ
จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนสระแก้ว
จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนปราจีณกัลยาณี

ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด โรงเรียน
จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา
จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนสตรีศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนผดุงนารี
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกัลยาณวัตร
จังหวัดยโสธร
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนนารีนุกูล
จังหวัดศรีษะเกษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดเลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม
จังหวัดเลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสิรินธร
จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
จังหวัดนครพนม
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
จังหวัดหนองบัวลำภู
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ศูนย์สอบภาคใต้

จังหวัด โรงเรียน
จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
จังหวัดกระบี่
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล
จังหวัดตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
จังหวัดตรัง
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จังหวัดชุมพร
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
จังหวัดชุมพร
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
จังหวัดชุมพร
โรงเรียนศรียาภัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคค
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนมอ. พิทยานุสรณ์ วิทยาเขตหาดใหญ
จังหวัดยะลา
โรงเรียนสตรียะลา
จังหวัดยะลา
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์