ศูนย์สอบต่างจังหวัด

ศูนย์สอบต่างจังหวัด

ศูนย์สอบภาคเหนือ

จังหวัด โรงเรียน
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดลำพูน
โรงเรียนจักรคำคณาทร
จังหวัดลำพูน
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
จังหวัดลำปาง
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
จังหวัดลำปาง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
จังหวัดพะเยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
จังหวัดแพร่
โรงเรียนนารีรัตน์
จังหวัดแพร่
โรงเรียนพิริยาลัย
จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
จังหวัดน่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
จังหวัดน่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ศูนย์สอบภาคกลาง

จังหวัด โรงเรียน
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนวิสุทธิรังษี
จังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
จังหวัดตาก
โรงเรียนตากพิทยาคม
จังหวัดนครนายก
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนตะพานหิน
จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนพระนารายณ์
จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
จังหวัดสิงห์บุรี
โรงเรียนสิงห์บุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนสงวนหญิง
จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
จังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
จังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ศูนย์สอบภาคตะวันออก

จังหวัด โรงเรียน
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (จันทบุรี)
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนศรียานุสรณ์
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนดัดดรุณี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนชลกันยานุกูล
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จังหวัดตราด
โรงเรียนตราษตระการคุณ
จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
จังหวัดระยอง
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยอง
จังหวัดระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนสระแก้ว

ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด โรงเรียน
จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนสตรีศึกษา (ร้อยเอ็ด)
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนนารีนุกูล
จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนผดุงนารี
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอนแก่น
จังหวัดยโสธร
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ
จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
จังหวัดเลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม
จังหวัดเลย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสิรินธร
จังหวัดนครพนม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม
จังหวัดนครพนม
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
จังหวัดหนองบัวลำภู
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาหาร
จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนภูเขียว

ศูนย์สอบภาคใต้

จังหวัด โรงเรียน
จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัดกระบี่
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล
จังหวัดตรัง
โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จังหวัดชุมพร
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
จังหวัดชุมพร
โรงเรียนศรียาภัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุราษฏร์ธานี ๒
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนมอ. พิทยานุสรณ์ วิทยาเขตหาดใหญ
จังหวัดยะลา
โรงเรียนสตรียะลา
จังหวัดยะลา
โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา
จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
จังหวัดพังงา
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์
จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี