นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นประเทศนิวซีแลนด์ (เมืองโอ๊คแลนด์) 3 สัปดาห์ – 15th

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์
ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมประเทศนิวซีแลนด์เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียน Pukekohe High School เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ชานเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งอยู่ทางเกาะเหนือ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติใดๆ โดยโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย ซึ่งเหมาะแก่การเรียนรู้และที่นี่เน้นการกิจกรรมกลุ่ม ได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ชาวนิวซีแลนด์ครอบครัวละ 2 – 4 คน เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนอกเหนือจากห้องเรียนทัศนศึกษาให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดหาประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกด้วย

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
New Zealand Short Exchange Program

ระยะเวลาโครงการ

•  ออกเดินทางวันที่ 20 เมษายน 2568
•  กลับถึงเมืองไทยวันที่ 10 พฤษภาคม 2568

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

•  ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 10 – 18 ปี และมีสถานะนักเรียนเท่านั้น

โปรแกรมทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ของ โอ๊คแลนด์ เช่น Auckland Zoo, Sky Tower, Shopping in Auckland CBD, Butterfly Creek, Black sand Beach และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

โปรแกรมทัศนศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 199,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 4 งวด

งวดที่

รายละเอียด

จำนวนเงิน

กำหนดชำระ

1

ชำระค่าโครงการงวดที่ 1

49,000 บาท

ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์

2

ชำระค่าโครงการงวดที่ 2

50,000 บาท

30 วันหลังจากชำระงวดที่ 1

3

ชำระค่าโครงการงวดที่ 3

50,000 บาท

30 วันหลังจากชำระงวดที่ 2

4ชำระค่าโครงการงวดที่ 4

50,000 บาท

30 วันหลังจากชำระงวดที่ 3

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปหรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

ค่าร่วมโครงการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง

ค่าที่พักรูปแบบโฮสต์แฟมิลี่ บ้านละ 2 – 4 คน (นักเรียนที่สมัครพร้อมกัน สามารถขอพักบ้านโฮสต์แฟมิลี่เดียวกันได้)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทเยี่ยมเยือนระยะสั้นและค่าบริการ

ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 2 ล้านบาท (ครอบคลุมทุกกรณี ยกเว้นโรคที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว)

ค่าอาหาร 3 มื้อทุกวัน (อาหารกลางวันเป็น packed lunch เช่น แซนด์วิช นม ผลไม้)

ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่างๆ ตามตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ค่าขนม ค่าช้อปปิ้ง ค่าซื้อของใช้ส่วนตัว เป็นต้น

ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด (ค่าธรรมเนียมโครงการครอบคลุมกระเป๋า 2 ใบ ใบที่ 1 น้ำหนัก 23 กิโลกรัมและใบที่ 2 น้ำหนัก 7 กิโลกรัม)

ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นประเทศอเมริกา

(ลอสแองเจลิส)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียง ณ ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

เดินทาง มีนาคม 2568

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นประเทศอังกฤษ

(กรุงลอนดอน)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

เดินทาง มีนาคม 2568

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นประเทศนิวอังกฤษ

(เมืองเฮสติ้งส์)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ณ โรงเรียน Buckswood ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ณ เมือง Hastings โดยนักเรียนจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนแยกตามระดับชั้น

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

เดินทาง มีนาคม 2568

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นประเทศแคนนาดา

(เมืองแวนคูเวอร์)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในสถาบันสอนภาษา Oxford International โดยจะได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่นๆ ที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

เดินทาง มีนาคม 2568

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที