Work & Travel USA at Buona Vita Pizzeria

Company Address : Ocean City, Maryland

Job TitleKitchen Worker

Start Date : Earliest date students may begin work: 07/03/2020
               Latest date students may begin work: 07/07/2020

Skill Required : Upper Intermediate

Salary : $11 per hour

Hours : Average 32 hours per week

Extra Hours : Possible, but not guaranteed.

Housing : $1,800-2,200/season

Housing Deposit RequiredDepend on your city ; to be announced

Transportation to work : Depend on your city ; to be announced

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับองค์กรแลกเปลี่ยนและสถานที่เข้าร่วมโครงการปลายทาง
ซึ่งทาง เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่อาจควบคุมและไม่มีส่วนได้เสียกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ

รูปภาพบนเว็บไซต์ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น