Author - admin

exchange student

ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา 1 ปี ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิต!

ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน การได้ไปใช้ชีวิตและเรียนหนังสือในโรงเรียนมัธยมที่อเมริกาเป็นระยะเวลานาน 1 ปีการศึกษา หรือที่ทุกคนรู้จักกันก็คือ Student Exchange (หรือโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม)