ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา 1 ปี ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิต!

exchange student

ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน การได้ไปใช้ชีวิตและเรียนหนังสือในโรงเรียนมัธยมที่อเมริกาเป็นระยะเวลานาน 1 ปีการศึกษา หรือที่ทุกคนรู้จักกันก็คือ Student Exchange (หรือโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม) นั้นน้องนักเรียนแลกเปลี่ยน จะได้ก้าวออกจาก Comfort Zone ไปเปิดโลกกว้างอยู่ในสถานที่ใหม่ๆ ก็ย่อมได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆ  วัฒนธรรมใหม่ๆ รวมไปถึงการระบบศึกษาที่แตกต่างจากที่เคยเรียน พร้อมทั้งได้ลองทำอะไรสร้างสรรค์ที่น้องๆ ไม่เคยได้ลองทำ เช่น การได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และฝึกระเบียบวินัยของตนเองให้สามารถดูแลตัวเองได้  ได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประเพณีของประเทศนั้นๆ ได้ทำกิจกรรมหลากหลายหลังเลิกเรียน ได้ไปท่องเที่ยวที่เมืองต่างๆ น้อง นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนและโรงเรียน สิ่งหล่านี้แหละคือช่วงเวลาอันดีที่น้องๆ จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความทรงจำได้เป็นอย่างดีทีเดียว

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรีวิวนักเรียนแลกเปลี่ยน

ท่านผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่า บุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีตลอดระยะเวลาโครงการ โดยโครงการจะดำเนินงานภายใต้หน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และอีกทั้งอยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการศึกษานานาชาติขององค์กร Council on Standards for International Educational Travel (CSIET)ของประเทศสหรัฐอเมริกา และดำเนินงานภายใต้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงสถานทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินการด้านวีซ่าและการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนเป็นไปอย่างถูกกฎหมายและราบรื่นมากที่สุด

คุณสมบัติของน้องๆ นักเรียนแลกเปลี่ยน

✓ อายุ 14 – 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5    หรือเทียบเท่า

✓ มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 และไม่มีเกรด 0

✓ มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการ

✓ มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอเมริกา

✓ ต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง

✓ ต้องมีความประพฤติดีและพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศอเมริกา

หากสนใจเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน คลิก เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share this post