ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภททุนสมทบ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น 2 สัปดาห์ รุ่นที่ 11 (เดินทางเดือนตุลาคม พ.ศ.2566)