Author - Admindrive

Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ...

Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล กับ โรงเรียนชลราษฎรอำรุงเมื่อวันพุธที่ 4...

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกสัมภาษณ์ชิงทุนค่าโครงการเต็มจำนวน

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกสัมภาษณ์ชิงทุนค่าโครงการเต็มจำนวน เข้ารอบสัมภาษณ์และแสดงความสามารถพิเศษ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International 1 ปีการศึกษา รุ่นที่...

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนค่าโครงการเต็มจำนวน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะยาว 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 7 (พ.ศ. 2567 – 2568)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทุน ค่าโครงการเต็มจำนวน ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทุนสมทบ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า นักเรียนต้องมีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี...

Engenius International ลงนาม MOU โรงเรียนหอวัง, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2, โรงเรียนสตรีวิทยา 2, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และ โรงเรียนสารวิทยา

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ

Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ

Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนสตรีวิทยา

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ

Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ

Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนศึกษานารี

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ