ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนค่าโครงการเต็มจำนวน (รอบที่ 2) โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะยาว 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2568 – 2569) 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  • ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า
  • นักเรียนต้องมีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี เกรดเฉลี่ยรวม 2.50 ขึ้นไปทุกภาคเรียน 
  • มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและได้คะแนนสอบตามที่โครงการกำหนด

แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567: https://forms.gle/uYgodMMztdzW2oVw9

หมายเหตุ

  1. ประกาศผลเรียงตามตัวอักษร
  2. ผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนค่าโครงการเต็มจำนวนรอบที่ 2 จะต้องตอบรับเข้าร่วมการปฐมนิเทศ และสอบชิงทุนรอบที่ 2
    ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. ผู้มีสิทธ์รับทุนสมทบสามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์ ผ่านทาง Facebook : Engenius International  หรือ on-site ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

รายละเอียดโครงการ : https://www.engenius.co.th/long-exchange-program/

Line Official : https://lin.ee/De6veaW

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่
Hotline 1: 062-774-1668
Hotline 2: 085-503-6522
Hotline 3: 095-057-8844
Hotline 4: 061-887-4004
Hotline 5: 062-010-9009
Hotline 6: 095-045-2424
Hotline 7: 094-891-7878

Share this post