Author - Engenius Inter

เปิดรับสมัครทุนโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น รุ่นที่ 14

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ

เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 รุ่นที่ 8

เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 รุ่นที่ 8โดยโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนลโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส...

Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล กับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเมื่อวันศุกร์ที่ 12...

Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนสาธิตบางนา

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ โรงเรียนสาธิตบางนาเมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ.2567 ณ...

ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกประเภททุนสมทบ รอบที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะยาว 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 7 (พ.ศ. 2567 – 2568)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทุนสมทบ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่านักเรียนต้องมีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี เกรดเฉลี่ยรวม...

Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชาเมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566...

Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนชลกันยานุกูล

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ โรงเรียนชลกันยานุกูลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ...

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภททุนสมทบ รอบที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น 4 สัปดาห์ รุ่นที่ 12 (เดินทางเดือนเมษายน พ.ศ.2567)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทุนสมทบ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯเป็นนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 หรืออาชีวะ อุดมศึกษา มีอายุระหว่าง 12-22...

เปิดรับสมัครทุนโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น รุ่นที่ 12

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนสบทบ จำนวนทุนมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนสบทบแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ  1 ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 7 โดย โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส...

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนค่าโครงการเต็มจำนวนและทุนยุวฑูตดีเด่น โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International Student Exchange Programs รุ่นที่ 7 ประจำปีพ.ศ. 2567-2568

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนค่าโครงการเต็มจำนวนและทุนยุวฑูตดีเด่น โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International Student Exchange Programs...