พิธีจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

พิธีจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ ผู้อำนวยการโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล และ นายกฤษฎา พรรัตนพิทักษ์ ประธานบริหารโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล และ เจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็นตัวแทนในการกล่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เรื่องการสอบคัดเลือกชิงทุนโครงแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี ดร.กัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้

ช่วงเวลาต่อมาได้ดำเนินกิจกรรมในพิธีจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ณ หน้าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี ดร. กัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวมาลิสา เลิศพฤกษ์พนา พร้อมทั้ง ครู และบุคลากรของโรงเรียน เข้าร่วมในพิธีจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งท่านผู้อำนวยการ ดร. กัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ มีความยินดีที่จะสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ โดย นางเหมือนฝัน โกรัตนะ และ นายกฤษฎา พรรัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการและประธานบริหารโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสให้แก่นักเรียนได้ไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมและศึกษาต่อยังต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจัดตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติระยะยาว 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 7  และโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น รุ่นที่ 11  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมศึกษารายละเอียดของโครงการฯ และสามารถสมัครสอบชิงทุนได้ทันที ซึ่งนักเรียนที่สมัครสอบภายในวันที่จัดกิจกรรมจะได้รับส่วนลดค่าสมัครสอบชิงทุน จากค่าสมัครสอบ 200 บาท เหลือเพียง 100 บาท ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการฯ และการประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนโครงการฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนได้เข้าสอบคัดเลือกชิงทุนค่าโครงการเต็มจำนวนในโครงการระยะยาว และการสอบชิงทุนสมทบในโครงการระยะสั้น เป็นการเปิดโอกาสที่กว้างมากขึ้นในการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม  นักเรียนจะได้ พัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะด้านการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นรู้จักแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอันดีงามจากทั่วโลก สามารถนำประสบการณ์ที่ได้กลับมาพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ ความสามารถกลับมาพัฒนาโรงเรียน พัฒนาประเทศชาติให้มีความเป็นสากลเป็นที่หนึ่งทัดเทียมนานาชาติได้ในอนาคต

Share this post