Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ดร.เหมือนฝัน โกรัตนะ ผู้อำนวยการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยมี ภราดาดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) พร้อมด้วย มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช มิสชมพูนุช ลลิตมงคล มาสเตอร์ตฤณ โกมลธนกิจ มิสวลัยลักษณ์ โปตะวนิช มาสเตอร์ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร และมิสอังคณา คงอยู่ เข้าร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้

รายละเอียดในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล กับ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา อยู่ภายใต้นโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ให้แก่เยาวชนไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามจากทั่วโลก โดยมีรายละเอียดความร่วมมือและการให้ความสนับสนุนในด้านการจัดให้มีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบระดับ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการวัดและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังให้ความสนับสนุน ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า J-1 ซึ่งเป็นทุนบางส่วนจากทางโครงการฯ และทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนไม่ต่ำกว่า 5 ทุนต่อปี และสนับสนุนทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ทุนต่อปี อีกทั้งทางโครงการฯ ยินดีที่จะสนับสนุนให้ความรู้ คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อยังต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้น และ ระยะยาวให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนไทยได้มีโอกาสไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และได้เรียนรู้โลกที่แตกต่าง พัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะด้านการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นรู้จักแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอันดีงามจากทั่วโลก สามารถนำประสบการณ์ที่ได้กลับมาพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ ความสามารถกลับมาพัฒนาโรงเรียน พัฒนาประเทศชาติให้มีความเป็นสากลเป็นที่หนึ่งทัดเทียมนานาชาติได้ในอนาคต ทางโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและผลักดันนักเรียนไทยให้มีโอกาสในด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ และร่วมเปิดประสบการณ์วัฒนธรรมที่แตกต่าง

 

Share this post