โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะสั้น รุ่นที่ 8

engenius-international-short-exchange-program-gen-8

ณ เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา,
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, ณ โรงเรียนบัคส์วูด เมืองเฮสท์ติ้ง ประเทศอังกฤษ,
และเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, และประเทศนิวซีแลนด์ ออกเดินทางวันที่ 2 เมษายน 2565 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยม 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออาชีวะและอุดมศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 22 ปี
  2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ
  3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ถูกพักการเรียน หรือติด 0 ในทุกรายวิชา
  4. มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ และพร้อมเป็นตัวแทนที่ดีของประเทศไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
  5. นักเรียนต้องมีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับปานกลางถึงดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
  6. นักเรียนมีความพร้อมใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้

กำหนดการรับสมัคร ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (ปิดรับใบสมัคร เวลา 24.00 น.)

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ติดในใบสมัครหรือส่งเป็นไฟล์แนบใบสมัคร
  2. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมโครงการ โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ เลขที่บัญชี 218-260992-6
  3. สำเนาผลการเรียนภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาล่าสุด


วิธีการสมัคร (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

วิธีที่ 1 : กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านทางศูนย์สอบ พร้อมส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียน หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์ประสานงานสอบของโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

วิธีที่ 2 : สมัครทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการได้ที่ www.engenius.co.th

วิธีที่ 3 : ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.engenius.co.th และส่งใบสมัครพร้อมสลิปโอนชำระค่าสมัครได้ทางอีเมลของโครงการฯ highschool@engenius.co.th

การลงทะเบียน

กรณีผู้ปกครอง มีความประสงค์ให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ที่โทร 02-117-4742 เพื่อขอรับใบยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ

Share this post