Bad Monkey-1

โครงการ Work and Travel in USA at
Bad Monkey

ตำแหน่งงานที่ Bad Monkey

Working Location : Bad Monkey

Job Title : Kitchen Worker

Start Date :

  • Earliest date students may begin work: 03/07/2022
  • Latest date students may begin work: 03/31/2022
  • Earliest date students may end work: 06/07/2022
  • Latest date students may end work: 07/07/2022

English level required : Upper Intermediate

Salary : $13 per hour

Tips : No

Hours : Average 32 hours per week

Job Description : Kitchen Worker includes Back of House positions working in a fast paced high volume kitchen. Cooks will be working in a high volume kitchen preparing hot food, set up and break down of cooking stations;

Food Runner/Expo will be working expo stations and taking food to tables; Dishwasher will be working in the kitchen, washing dishes and stocking clean items; May also be assigned to Bread/Bakery duty which is preparing fresh made bread daily

รัฐแมริแลนด์ (Maryland)

รัฐแมริแลนด์ (Maryland) เป็นรัฐอยู่ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา มีเมืองหลวงชื่อ แอนแนโพลิส ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา และอยู่ติดทางตอนใต้ของรัฐเพนซิเวเนีย

ในอดีตรัฐแมรี่แลนด์มีการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็วเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเติบโตมากขึ้น การใช้แรงงานและทาสชาวแอฟริกาขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในปี 2015 แมริแลนด์มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากอยู่ใกล้กับวอชิงตันดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา และเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายสูงซึ่งประกอบไปด้วยการผลิตบริการการศึกษาระดับสูงและเทคโนโลยีชีวภาพ

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับองค์กรแลกเปลี่ยนและสถานที่เข้าร่วมโครงการปลายทาง
ซึ่งทาง เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่อาจควบคุมและไม่มีส่วนได้เสียกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที