นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (เมืองเฮสติ้ง) 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ
ณ เมืองเฮสติ้ง 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่อังกฤษ เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล (Engenius International UK Short Exchange Program) ณ เมืองเฮสติ้ง ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สำหรับแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม โดยเรียนในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ ณ  โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงในเมืองเฮสติ้ง และพักในหอพักของโรงเรียน รวมทั้งทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (เมืองเฮสติ้ง) 4 สัปดาห์

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
BUCKSWOOD SCHOOL CULTURAL EXCHANGE PROGRAM

ระยะเวลาโครงการ

 • ออกเดินทางวันที่ 2 เมษายน 2565
 • กลับถึงเมืองไทยวันที่ 30 เมษายน 2565

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 12 – 18 ปี

กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ทั้งทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน ณ โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง Buckswood School ที่ตั้งอยู่ในเมือง Hastings ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลขนาดกลางทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษที่มีความปลอดภัยสูงและมีความสวยงาม โดยเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวอังกฤษและนักเรียนต่างชาติ ที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก ในวันเสาร์และอาทิตย์นักเรียนจะได้เข้าร่วมโปรแกรมทัศนศึกษา ณ สถานที่ ต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ น้อง ๆ ได้มีโอกาสพักในหอพักของโรงเรียน เฉกเช่นเดียวกับนักเรียนของโรงเรียน

โปรแกรมทัศนศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 189,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 6 งวด

งวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดชำระ
1
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
10,000 บาท
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
2
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2
20,000 บาท
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3
20,000 บาท
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
4
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 4
20,000 บาท
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
5
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 5
30,000 บาท
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
6
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 6
89,000 บาท
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปหรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

ค่าร่วมโครงการนี้รวม​

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – กรุงลอนดอน ชั้นประหยัด
 • ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
 • ค่าที่พัก (หอพักของโรงเรียน)
 • ค่าเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการและค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
 • ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา (เมืองซานดิเอโก้)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียง สถาบัน Oxford International ณ เมืองซานดิเอโก้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 3 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (เมืองเฮสติ้ง) 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (เมืองเฮสติ้ง)

เรียนในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ ณ โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง Buckswood School ในเมืองเฮสติ้ง และพักในหอพักของโรงเรียน รวมทั้งทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษ

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์ (โอ๊คแลนด์) 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์ (โอ๊คแลนด์)

เรียนในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์ที่โรงเรียนในเมืองโอ๊คแลนด์ และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนอกเหนือจากห้องเรียน

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที