OLD นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (กรุงลอนดอน) 2 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ
ณ กรุงลอนดอน 2 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่อังกฤษ เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล (Engenius International UK Short Exchange Program) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ สำหรับแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม โดยเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียง Oxford International รวมทั้งทัศนศึกษา ณ สถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
LONDON CULTURAL EXCHANGE PROGRAM

ระยะเวลาโครงการ

 • ออกเดินทางวันที่ 8 ตุลาคม 2565
 • กลับถึงเมืองไทยวันที่ 23 ตุลาคม 2565

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 12 – 22 ปี (มีสถานะนักเรียนหรือนักศึกษา)

กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ในช่วงเช้าของทุกวันตั้งแต่เวลา 8.45 – 12.00 น. นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ทั้งทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนในสถาบันสอนภาษา Oxford International ที่มีชื่อเสียงระดับโลกทางตะวันออกของกรุงลอนดอน โดยเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ เป็นต้น (สำหรับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะเรียนกลุ่มปิด)

ในช่วงบ่ายของทุกวันตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป นักเรียนจะได้เข้าร่วมโปรแกรมทัศนศึกษา ณ สถานที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงลอนดอน น้อง ๆ จะพักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอังกฤษที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและอยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูงโดยพักบ้านละ 2 – 3 คน

โปรแกรมทัศนศึกษา

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปหรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ระยะเวลาโครงการ 2 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 150,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 3 งวด

งวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดชำระ
1
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
50,000 บาท
ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
2
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2
50,000 บาท
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
3
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3
50,000 บาท
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ค่าร่วมโครงการนี้รวม​

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – กรุงลอนดอน ชั้นประหยัด
 • ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
 • ค่าที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่ บ้านละ 2 – 4 คน)
 • ค่าเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการและค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางไป-กลับ (บ้านโฮสต์แฟมิลี่และโรงเรียน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
 • ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

รีวิวน้องๆจาก UK

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นออสเตรเลีย

(เมืองซิดนีย์)

เรียนในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนชาวออสเตรเลียที่โรงเรียนในเมืองซิดนีย์ และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนอกเหนือจากห้องเรียน

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2565

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ

(เมืองเฮสติ้ง)

เรียนในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ ณ โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง Buckswood School ในเมืองเฮสติ้ง และพักในหอพักของโรงเรียน รวมทั้งทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษ

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2565

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา

(ลอสแอนเจลิส)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียง ณ ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที