Buona Vista Pizzeria

โครงการ Work and Travel at
Buona Vita Pizzeria

ตำแหน่งงาน
Buona Vita Pizzaria (Spring)

ตำแหน่งงาน Kitchen Worker

Company Address : Ocean City, Maryland

Job TitleKitchen Worker

Start Date :

  • Earliest date students may begin work: 02/20/2023
  • Latest date students may begin work: 03/31/2023

Skill Required : Upper Intermediate

Salary : $13 per hour

Hours : Average 32 hours per week

Extra Hours : Possible, but not guaranteed.

Housing : $2,400-2,600/season

Housing Deposit Required : $400

Transportation to work : Walk,Bicycle and Public Transportation

ตำแหน่งงาน Cashier

Company Address : Ocean City, Maryland

Job Title : Cashier

Start Date :

  • Earliest date students may begin work: 02/20/2023
  • Latest date students may begin work: 03/31/2023

Skill Required :  Advanced

Salary : $13 per hour

Hours : Average 32 hours per week

Extra Hours : Possible, but not guaranteed.

Housing : $2,400-2,600/season

Housing Deposit Required :$400

Transportation to work : Walk,Bicycle and Public Transportation

รัฐแมริแลนด์ (Maryland)

รัฐแมริแลนด์ (Maryland) เป็นรัฐอยู่ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา มีเมืองหลวงชื่อ แอนแนโพลิส ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา และอยู่ติดทางตอนใต้ของรัฐเพนซิเวเนีย

ในอดีตรัฐแมรี่แลนด์มีการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็วเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเติบโตมากขึ้น การใช้แรงงานและทาสชาวแอฟริกาขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในปี 2015 แมริแลนด์มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากอยู่ใกล้กับวอชิงตันดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา และเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายสูงซึ่งประกอบไปด้วยการผลิตบริการการศึกษาระดับสูงและเทคโนโลยีชีวภาพ

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับองค์กรแลกเปลี่ยนและสถานที่เข้าร่วมโครงการปลายทาง
ซึ่งทาง เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่อาจควบคุมและไม่มีส่วนได้เสียกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที