วีซ่า J-1 คืออะไร

วีซ่า J-1 คืออะไร

วีซ่า J-1 เป็นวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าอมเริกามาเพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองแล้ว โดยโครงการเหล่านั้นจะรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้ :

•  นักเรียน/นักศึกษา

•  อาจารย์/นักค้นคว้า

•  นักทำวิจัยระยะสั้น

•  ผู้เข้าอบรมวีชาชีพ

•  ผู้ชำนาญการพิเศษ

•  ผู้เข้าอบรมทางการแพทย์

•  ผู้เข้าโครงการที่ได้รับเชิญจากรัฐบาล

•  ครู

•  ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

•  ออแพร์ (Au pair )พี่เลี้ยงเด็ก

คุณสมบัติ วีซ่า J-1

ผู้สมัครต้องเข้าอเมริกามาเพื่อเข้าร่วมโครงการที่สปอนเซอร์ได้รับการรับรองจาก U.S. Information Agency แล้ว

ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่จะเข้าร่วมโปรแกรมนั้นๆ โดยแต่ละโครงการจะมีเกณฑ์แตกต่างกันออกไป

ผู้สมัครต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่กงศุลเห็นว่ามีความตั้งใจที่จะกลับประเทศตัวเองหลังโครงการจบลง

สิทธิประโยชน์ วีซ่า J-1

เจ้าหน้าที่กงศุลจะตัดสินใจว่าจะออกวีซ่าให้หรือไม่ภายในเวลาเพียง 30 วัน

ระยะเวลาของวีซ่า J-1 จะต่างกันออกไปตามโครงการ โดยมีตั้งแต่ง 6 เดือนถึง 7 ปี

คู่สมรส-บุตรอายุไม่เกิน 21 ปีสามารถติดตามผู้ถือวีซ่า J-1 มาได้ในช่วงที่ผู้ถือวีซ่า J-1 อยู่ในอเมริกา โดยจะได้รับสถานะวีซ่า J-2

ในบางโครงการผู้ถือวีซ่า J-1 บางคนอาจได้รับอนุญาตให้ทำงานในอเมริกาได้หากเป็นการผลักดันโครงการที่เข้าร่วม คู่สมรสที่ติดตามมาสามารถขออนุญาตทำงานได้แต่ต้องไม่ใช่การทำงานเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้ถือวีซ่า J-1 และ ข้อจำกัดจะแตกต่างกันออกไป

ข้อจำกัด วีซ่า J-1 ของ ออแพร์ (Au pair)

มีอายุระหว่าง 18-26 ปี

ต้องมาจากประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการฑูตกับอเมริกา

จบการศึกษาระดับมัธยมแล้ว

มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

เข้าดูแลเด็กได้ไม่เกิน 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 10 ชั่วโมงต่อวัน

อยู่ในอเมริกาได้ไม่เกิน 1 ปี

ต้องมีชั่วโมงเรียนในระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อย 6 ภาคเรียน

ค่าใช้จ่ายโครงการออแพร์ (Full Placement)

•  ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ (Application Fee)  5,900 บาท
•  ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 (Program Fee) 43,800 บาท
•  ค่าดำเนินการขอวีซ่า (VISA and SEVIS Fee) 12,000 บาท

ข่าวสารและรีวิวโครงการออแพร์ (Au Pair)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที