พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และส่งมอบป้ายศูนย์ประสานงานโครงการระหว่างโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนลกับโรงเรียนระยองวิทยาคม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม นายกฤษฎา พรรัตนพิทักษ์ ประธานบริหารโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมคณะ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และส่งมอบป้ายศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนลแก่โรงเรียนระยองวิทยาคม โดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม มอบหมายให้ นายสมปอง โชคนิมิต รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนในการรับมอบป้ายศูนย์ประสานงานโครงการ


พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ ส่งมอบป้ายศูนย์ประสานงานโครงการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารโรงเรียนระยองวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์หัวหน้ากลุ่มสาระ และอาจารย์ผู้ประสานงานประจำโครงการฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย นายกฤษฎา พรรัตนพิทักษ์ ประธานบริหารโครงการฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงประวัติความเป็นมาของโครงการฯ ที่ได้รับรองจากรัฐบาลของประเทศอุปถัมภ์และอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน อิตาลี ฝรั่งเศส เม็กซิโก บราซิล อาร์เจนตินา โปรตุเกส สเปน เยอรมนี เกาหลีใต้ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และเนเธอแลนด์ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นของประเทศอุปถัมภ์ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล รุ่นที่ 5 (ปีการศึกษา 2565 – 2566) ที่ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างอบอุ่น

รายละเอียดในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล กับโรงเรียนระยองวิทยาคม อยู่ภายใต้นโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ให้แก่เยาวชนไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามจากทั่วโลก โดยมีรายละเอียดความร่วมมือและการให้ความสนับสนุนในด้านการจัดให้มีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบระดับ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการวัดและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังให้ความสนับสนุน ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า J-1 ซึ่งเป็นทุนบางส่วนจากทางโครงการและทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 5 ทุนต่อปี และสนับสนุนทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ทุนต่อปี อีกทั้งทางโครงการฯ ยินดีที่จะสนับสนุนให้ความรู้ คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อยังต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้น และ ระยะยาวให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง โดยจัดตั้งให้โรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้แก่นักเรียน

Share this post