ภาพบรรยากาศงานบรรยาย เตรียมความพร้อม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 2 (KKU Show and Share Care for Children) โดยสำนักบริการวิชาการ

Engenius Aupair :  ภาพบรรยากาศงานบรรยาย เตรียมความพร้อม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 2 (KKU Show and Share Care for Children)

โดย สำนักบริการวิชาการ

   โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชันแนล ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ใน หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 2 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (KKU Show and Share Care for Children) จัดขึ้นโดยสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2566  ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการออแพร์ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการหนุนเสริม การฝึกภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในบริบท การดูแล ที่หลากหลาย

Share this post