เปิดรับสมัครสอบชิงทุนสบทบ จำนวนทุนมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนสบทบแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ  1 ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 7
โดย โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

  โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษาหรือประมาณ 10 – 11 เดือน (High School Academic Year Programs) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทูต ได้เดินทางไปศึกษาใน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศอุปถัมภ์ และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและ ประเทศอื่นๆ ในโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดียิ่ง นอกจากนั้น นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนจะมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศอุปถัมภ์อย่างใกล้ชิด ได้ เรียนรู้ทักษะประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศและยังจะได้ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่ภาษา และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมโลกอีกด้วย

 • ทุนยุวทูตดีเด่น                                                 มูลค่า 30,000 บาท  |  จำนวน 30 ทุน
 • ทุนยุวทูตบุตรครู                                              มูลค่า 10,000 บาท  |  จำนวน 10 ทุน
 • ทุนค่ายปรับพื้นฐานภาษาในต่างประเทศ      มูลค่า  50,000 บาท  |  จำนวน 10 ทุน
 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการทุนได้ ที่นี่ 

IG-สอบทุนสบทบ-50,000-บาท

คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 มีอายุระหว่าง 14 – 17 ปี
 2. มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยรวม 2.50 ขึ้นไป
 3. มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
 4. มีความประพฤติและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ
 5. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ

กำหนดการรับสมัคร       ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 (ปิดรับใบสมัคร เวลา 24.00 น.)

ขั้นตอนการสมัครสอบชิงทุน

1. ศึกษารายละเอียดโครงการที่ www.engenius.co.th (คลิก) ให้ละเอียด

2. สมัครสอบชิงทุนโครงการ (เลือกหนึ่งวิธีเท่านั้น)

 • วิธีที่ 1 : กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านทางศูนย์ประสานงานโครงการฯ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หรือ ณ โรงเรียน
  ศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
  (ดาวน์โหลดใบสมัครที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร, เช็คศูนย์สอบกทม., เช็คศูนย์สอบต่างจังหวัด หากมีข้อสงสัยกรุณา โทร 02-117-4742

3. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2566 

4. ผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการ

ขั้นตอนการสัมครชิงทุนสบทบ-50,000-บาท

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่

Hotline 1: 062-774-1668

Hotline 2: 085-503-6522

Hotline 3: 095-057-8844

Hotline 4: 061-887-4004

Hotline 5: 062-010-9009

Hotline 6: 095-045-2424

Share this post