Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล กับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดร.เหมือนฝัน โกรัตนะ ผู้อำนวยการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมี ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ ภราดาศราวุธ ยุชมภู  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารของฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้

รายละเอียดในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ระหว่างโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล กับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อยู่ภายใต้นโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ให้แก่เยาวชนไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามจากทั่วโลก โดยมีรายละเอียดความร่วมมือและการให้ความสนับสนุนในด้านการจัดให้มีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบระดับ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการวัดและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังให้ความสนับสนุน ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า J-1 ซึ่งเป็นทุนบางส่วนจากทางโครงการฯ และทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนไม่ต่ำกว่า 5 ทุนต่อปี และสนับสนุนทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ทุนต่อปี อีกทั้งทางโครงการฯ ยินดีที่จะสนับสนุนให้ความรู้ คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อยังต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้น และ ระยะยาวให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง

              พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนไทยได้มีโอกาสไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และได้เรียนรู้โลกที่แตกต่าง พัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะด้านการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นรู้จักแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอันดีงามจากทั่วโลก สามารถนำประสบการณ์ที่ได้กลับมาพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ ความสามารถกลับมาพัฒนาโรงเรียน พัฒนาประเทศชาติให้มีความเป็นสากลเป็นที่หนึ่งทัดเทียมนานาชาติได้ในอนาคต ทางโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและผลักดันนักเรียนไทยให้มีโอกาสในด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ และร่วมเปิดประสบการณ์วัฒนธรรมที่แตกต่าง

 

Share this post